L' EQUIP DIOCESÀ


L'Equip Diocesà és l’òrgan executiu dels Escoltes de Menorca, és l’equip responsable de la formació, 1' animació, el perfeccionament dels agrupaments, i també de l'aplicació dels mètodes en ells. Està format per un mínim de 7 persones, entre els/les quals hi haurà els següents càrrecs: President/a. Consiliari diocesà o animador/a de la Fe. Tresorer/a. Secretari/tària. Responsable de Formació. Responsable de Branques. Responsable de Relacions. Representant dels caps d'Agrupament. Els càrrecs de l’Equip Diocesà són voluntaris i en cap cas remunerats,  com els de monitors/es i altres membres dels agrupaments. Les competències de l’Equip Diocesà són especialment aquestes: Executar els acords vàlids de les assemblees. Preparar el programa i objectius anuals, l’informe de gestió i el pla anual de les activitats de l’associació. Preparar l’estat de comptes de l’exercici econòmic anual i el pressupost. Preparar l’ordre del dia de les assemblees. Portar el llibre d’actes de les assemblees.  En referència a l' elecció de càrrecs. El/la president/a és elegit/da per l'Assemblea per un període de tres anys i haurà de ser ratificat pel Bisbe. El/la presidenta podrà ser reelegit/da per un sol període de tres anys. La resta de l'Equip Diocesà és ratificat per l'Assemblea a proposta del/de la president/a. El consiliari diocesà o animador/a de la Fe és nomenat/ada pel  bisbe a proposta de l'Equip Diocesà.  Dels resultats dels càrrecs elegits i ratificats per l’Assemblea es donarà informació al Bisbe. És convenient que tots els agrupaments tinguin algun/a responsable que treballi o els representi en l'Equip Diocesà. L'Equip Diocesà animarà i donarà suport a qualsevol iniciativa i intercanvi amb altres moviments escoltes i de joventut en general. Ara ja sabeu una mica més sobre el funcionament intern d' escoltes de Menorca, entitat a la qual pertany el nostre agrupament. L' equip de persones que veis a la foto, na Caro, en Carlos, en Bosco (el nostre consiliari) n' Edu (el president) na Gràcia, en Siscu i en Xavi, han prolongat la seva feina fins el proper Novembre, data en la qual s' hauran de posar noves persones en els seus llocs. Si coneixeu algunes persones interessades en aquestos per favor comunicau-ho! Sempre a punt!.