DRETS I DEURES DELS ESCOLTES!!

Els membres d’Escoltes de Menorca o sigui tots els membres del nostre agrupament, pares i mares inclosos (ja que són els responsables de tots vosaltres ll/d, r/g i p/c) gaudiran dels següents drets: a)Ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seva activitat. Ho feim amb la reunió de pares i a través de comunicats escrits, mails i aquest preciós blog. b)Participar en les activitats que organitzi Escoltes de Menorca -MSC en compliment dels seus fins. c)Ser representats per l’Associació quan sigui legalment necessari. d)Presentar opinions, propostes, suggeriments i mocions als òrgans d’Escoltes de Menorca - MSC, en la forma que reglamentàriament es determini. e)Participar en les Assemblees Generals a través dels seus representants amb veu i amb vot. f)Escollir i nomenar càrrecs directius a través dels seus representants, perquè siguin escollits. g)Gaudir de tots els avantatges i beneficis que Escoltes de Menorca - MSC organitzi en compliment dels seus fins. h)Ser escoltats amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ells, i ser informats dels fets que donin lloc a aquestes mesures, havent de ser motivat l’acord que, en el seu cas, imposi la sanció. Els membres d’Escoltes de Menorca gaudiran dels següents deures: a)Contribuir, col·laborar i participar en el desenvolupament i promoció dels fins de l’Associació. b)Complir els següents Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i reunions de l’Equip Diocesà. c)Abonar les quotes que s’estableixin. d)Informar anual i verídicament a l’Associació, de les variacions relatives als apartats de cens, Kraal, domicili social i modificació de normes de funcionament. Ara ja sabeu una mica més del que podeu fer. Sempre a punt!.