EL RESPECTE!

Primer de tot, recordar a tos els nostres amics/gues escoltes, que el dissabte dia 19/04, no hi ha cau (vacances de Pasqua). Després parlem d' un valor molt interessant i necessari: el respecte. Aquest és un valor ètic o moral que reconeix que una persona o quelcom té vàlua. Va més enllà de la tolerància perquè implica un sentiment positiu cap a l'altre. Per a alguns, el respecte a les relacions interpersonals comença al reconeixement de l'individu com a entitat única i que necessita ser comprès per l'altre. Consisteix a saber valorar els interessos i necessitats dels demés. El respecte es pot agrupar segons la persona o entitat a què va dirigit. En primer lloc hi ha el respecte universal, que mereix qualsevol ésser humà i que és la base de les relacions socials o drets humans. Suposa admetre que totes les persones neixen en situació d'igualtat, per merèixer consideració (dignitat humana) malgrat que després es produeixin diferències d'estatus o vivències. És un dels valors bàsics de la religió monoteista, que considera que l'home ocupa una posició central a la Creació perquè té ànima, i per tant mereix un respecte especial. En un segon terme estaria el respecte cap a persones superiors, poden ser caps a la feina o a l'exèrcit, càrrecs que denoten autoritat (com professors, policies o jutges) o dirigents polítics. El culte a l'emperador romà s'inscriuria en aquesta línia, que sol mostrar-se amb gestos de deferència (com una reverència) o títols honorífics en parlar d'aquelles persones. A moltes societats participen d'aquest respecte les persones grans, que han adquirit un estatus en relació a les joves per l'experiència viscuda. Dins d'aquestes, destaquen els pares, protegits per lleis morals com la pietat filial oriental, els manaments bíblics o la figura del pater familias. En tercer lloc es pot parlar de respecte a símbols i idees abstractes com la pàtria o les creences, aquelles entitats que representen allò que dóna identitat a cada persona. Aquest respecte sovint es codifica en homenatges, com la hissada de la bandera, l'himne nacional que cal escoltar atentament, el culte religiós o d'altres.