COM TRACTAR A LA GENT GRAN?

Respecte, atenció i afecte són els tres principis bàsics en la relació amb la nostra gent gran. Respecte al seu moment psicofísic, al seu propi ritme, als seus valors i concepcions, als seus comportaments, als seus desigs i carències, a la seva pròpia organització de la vida. Això no implica estar sempre d'acord amb ells i s'hauria de distingir on és la frontera en la qual aquests punts de desacord afecten la vida dels que no són grans. El consens és la fórmula més desitjable. De tota manera, les persones grans tenen dret a escollir com volen viure, perquè immiscir-nos i imposar els nostres criteris equival a un abús de poder i a una falta de respecte a la seva llibertat.  L'atenció a l'ancià ha de ser sempre des d'una escolta oberta, positiva i sense judicis de valor ni prejudicis. Aquesta atenció porta implícita la dedicació d'un cert temps per escoltar com es troba aquesta persona gran, com viu, què vol, què li agrada, com percep els seus records i les seves experiències. Aquesta actitud és molt diferent a la d' "escoltar les batalletes de l'avi". L'escolta de la que parlem és humana i està tenyida d'estimació, consideració, proximitat i acompanyament.  Ja en l'últim dels tres principis esmentats, hem de proporcionar afecte a la gent gran en grans dosis, perquè en aquesta edat és quan es valora més que mai, la sensibilitat que deixem escapar sovint per la servitud que mostrem davant la serietat, el treball, el concepte sagrat del deure, els prejudicis, la timidesa i la vergonya. Però no ens referim a un afecte abstret o apocat, sinó més aviat a l'afecte que es transmet mitjançant aquest interès pel que passa a les persones grans, pel respecte, l'escolta, aquell temps de dedicació... que es tradueix en els nostres gestos, la nostra mirada, el nostre to càlid a l'hora de adreçar-nos-hi. I també, per què no, l'afecte manifestat mitjançant la carícia: aquella mà que es posa, que pressiona, que agafa, aquella abraçada que fon la distància i aquell petó que fa sentir que no s'està sol i que s'és estimat i valorat. Sempre a punt!