TITOL DE MONITOR DE TEMPS LLIURE 014/015

El curs de monitor de temps lliure s’adreça a aquelles persones que volen obtenir una formació global i bàsica com a animadors de lleure. Realitzar amb aprofitament aquesta formació porta a l’obtenció del títol de Monitor de temps lliure (reconegut oficialment per la Direcció General de Joventut): titulació necessària per desenvolupar qualsevol tasca educativa en el món del lleure. PERFIL DEL PARTICIPANT: - Tenir 17 anys com a mínim complerts a l’hora de començar la formació teòrica, i 18 anys per la pràctica, - Tenir el graduat d’ESO o equivalent, - Estar interessats/des en conèixer i treballar en el camp de l’animació infantil i juvenil. OBJECTIUS: En finalitzar el curs de monitor de temps lliure infantil i juvenil, heu de: - Adquirir major consciència sobre el paper educatiu del monitor, i reflexionar sobre les implicacions de les nostres actuacions enfront els infants. - Descobrir el paper i les funcions d’un equip de monitors. - Conèixer la realitat dels infants i joves que educam, així com també els principals factors biològics, ambientals i socials que condicionen el seu desenvolupament afectiu, personal i social. - Adquirir tècniques i recursos relacionats amb l’educació en el lleure: jocs, cançons, manualitats, animació de vetllades, tècniques d’acampada... BLOCS DE CONTINGUTS: 1. Marc d’actuació en el lleure (4h) 2. Coneixement de l’entorn i la realitat social (10h) 3. Marc legislatiu i institucional (5h) 4. Els monitors de temps lliure. Perfil, aptituds i actituds (12h) 5. Psicologia (30h) 6. Metodologia de treball i mitjans didàctics (40h) 7. Tècniques i recursos (30h) 8. Temes propis de l’escola (20h): FEM . METODOLOGIA: El curs consta de dues etapes: L’etapa de formació a l’escola i l’etapa de pràctiques. 1. CURS DE MONITOR: té una durada de 150 hores. 2. ETAPA DE PRÀCTIQUES: consistirà en realitzar 120 hores d’intervenció directa en la realització de l’activitat i 30 hores per organització prèvia i posterior de l’activitat i elaboració de la memòria explicativa del projecte educatiu desenvolupat. QUI HO ORGANITZA: L’Escola de Formació d’Escoltes de Menorca. DATES I LLOCS: 22, 29 de novembre 2014 – (Lloc pendent de concretar) 13*, 27, 28 de desembre 2015 – (Lloc pendent de concretar) 3 i 4 de gener 2015 – Sant Joan de Missa 24 i 25 de gener 2015 – Sant Joan de Missa 7*, 8, 28* de febrer 2015 - (Lloc pendent de concretar) 7, 8, 28* de març 2015 - (Lloc pendent de concretar) 21 i 22 de març 2015 – San Putxet * 6, 10 d’abril 2015 - (Lloc pendent de concretar) 11 i 12 d’abril 2015 – Son Putxet (els dies solts es faran a Ciutadella i Maó) Els alumnes escoltes estareu exemptes de: capvespre del 13 desembre, capvespre del 7 i 28 de febrer, 21 i 22 de març i capvespre del 28 de març; ja que fareu el FEM, que tindrà lloc entre el 5 i el 8 de desembre a Son Putxet (Alaior). Horari: Els horaris seran variables: Dies solts: de 9 a 14h o 9 a 19h Caps de setmana sencers (3 i 4 de gener, 24 i 25 de gener, 21 i 22 de març i 11 i 12 d’abril): de 9h (dissabte) a 13.30h (diumenge) AVALUACIÓ: Per ser considerat apte en el curs i obtenir el títol de monitor de temps lliure, heu de: - haver participat i assistit al 85% de les sessions, haver estat considerat apte pels mestres dels tallers i no haver fallat cap matèria imprescindible. - haver lliurat la corresponent memòria de pràctiques amb el certificat de pràctiques i haver obtingut la qualificació d'APTE. MATRICULA:  El termini de matrícula serà entre el 23 d’octubre i el 17 de novembre. Per a formalitzar de matrícula heu d’entregar la fitxa de participant emplenada i la documentació necessària: - 2 fotos de carnet - Fotocòpia del DNI - Fotocòpia de la titulació acadèmica - Justificant del pagament al banc. El preu del curs és de 280 euros, que s’han d’ingressar al compte de Caixa Colonya: ES60 2056 0012 224102006387. Aquesta documentació s’ha de fer arribar a l’oficina d’Escoltes de Menorca (Plaça Reial 10, 1r de Maó). Si teniu cap dubte o consulta a fer-nos us podeu posar en contacte amb noltros via mail a  escoltes@escoltesmenorca.org o per telèfon (971 368 863). L’horari d’atenció al públic de l’oficina és de dilluns a dijous de 8 a 14 h.