CURS DE MONITOR DE TEMPS LLIURE 016

El curs de monitor de temps lliure s’adreça a aquelles persones que volen obtenir una  formació global i bàsica com a animadors de lleure. Realitzar amb aprofitament aquesta formació porta a l’obtenció del títol de Monitor de temps lliure (reconegut oficialment per la Direcció General de Joventut): titulació necessària per desenvolupar qualsevol tasca educativa en el món del lleure. PERFIL DEL PARTICIPANT: - Tenir 17 anys complerts a l’hora de començar la formació teòrica, i 18 anys per la pràctica, - Tenir el graduat d’ESO o equivalent, - Estar interessats/des en conèixer i treballar en el camp de l’animació infantil i juvenil. OBJECTIUS: En finalitzar el curs de monitor de temps lliure infantil i juvenil, heu de: - Adquirir major consciència sobre el paper educatiu del monitor, i reflexionar sobre les  implicacions de les nostres actuacions enfront els infants. - Descobrir el paper i les funcions d’un equip de monitors. - Conèixer la realitat dels infants i joves que educam, així com també els principals  factors biològics, ambientals i socials que condicionen el seu desenvolupament afectiu,  personal i social. - Adquirir tècniques i recursos relacionats amb l’educació en el lleure: jocs, cançons, manualitats, animació de vetllades, tècniques d’acampada... BLOCS DE CONTINGUTS: 1. Marc d’actuació en el lleure (4h) 2. Coneixement de l’entorn i la realitat social (10h) 3. Marc legislatiu i institucional (5h) 4. Els monitors de temps lliure. Perfil, aptituds i actituds (12h) 5. Psicologia (30h) 6. Metodologia de treball i mitjans didàctics (40h) 7. Tècniques i recursos (30h) 8. Temes propis de l’escola (20h) METODOLOGIA: El curs consta de dues etapes: L’etapa de formació a l’escola i l’etapa de pràctiques. 1. Aquest curs  té una durada de 150 hores lectives i 120 hores d’intervenció directa en la realització de l’activitat (pràctiques)  i 30 hores per organització prèvia i posterior de l’activitat i elaboració de la memòria explicativa del projecte educatiu desenvolupat. Recordar que EE.MM. organitza aquest curs.  Si voleu més informació podeu telefonar a directament a Escoltes de Menorca al 971 368 863. Sempre a punt!