OFICIS PERDUTS DE MENORCA

Fa molts anys, a Menorca existien varis oficis els quals avui en dia no sentim, s'han perdut al llarg del temps degut a la revolució industrial que va provocar canvis en l'indústria, afectant a tots els sectors; per tant hi va haver feines que no van ser necessàries, ja que una fàbrica més gran duia a terme el mateix procès però produïa el triple. Aquí us deixam un llistat dels 4 oficis perduts més reconeguts: - CALCINER: Els calciners eren les persones que produïen calç; agafaven la penya viva o pedra viva i la posaven dins el forn de calç, i amb l'acció del foc la transformaven el calç. Hi treballaven mínim unes 3 o 4 persones. - CARBONER: Les persones que feien carbó vegetal, es dedicaven a fer sitges carboneres durant la major part de l'any. Per fer el carbó cremaven grans munts de rama en una sitja. Era una feina molt poc reconeguda i molt dura!! - TRAGINER: Abans que existissin els vehícles motoritzats, la gent anava amb carro i bístia pels pobles i fora poble també, la feina del traginer, com el seu nom indica, era traginar viatges del que fós d'un lloc a un altre. - TRENCADOR: Sinònim de picapedrer; era la feina de les pedreres de marès de l'illa, tot es feia a mà i amb unes eines molt senzilles com una massa i una escarpra. Avui en dia s'utilitzen màquines més modernes.