C.C.M.

En aquesta pàgina romandran penjades les informacions més importants sobre una de les plataformes dins la qual la nostra petita entitat  està ficada. La COORDINADORA DE CAMINS DE MENORCAi que intenta des de fa alguns anys inventariar, recuperar,  netejar i obrir tots els camins públics de Menorca que per un motiu o altre s' han anat tancant i perdent. La feina és molt interessant i en uns anys veurem uns més que molts útils resultats.

ACTA REUNIÓ DE COORDINACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR I ELS AJUNTAMENTS PER A LA CREACIÓ D'UN INVENTARI DE CAMINS PÚBLIC DE MENORCA. Feta la reunió dia 20 de desembre de 2017 de les 12:00 a les 14:00 al Consell Insular i d'acord amb els punts de l'ordre del dia, s'exposa a continuació el contingut de la reunió: I. Llei de camins. El sr. Mateu Martínez explica la naturalesa de la llei, en la que es diferencien tres nivells diferents: 1. Nivell de garantia jurídica. La proposta de llei obliga a tenir un catàleg municipal i insular de camins públics. El catàleg és un document informatiu que permet la inscripció en l’inventari de béns dels ajuntaments que és el fet que dóna seguretat jurídica. 2. Nivell d’Ordenació. La llei preveu la redacció de PDS de camins (cosa no prevista en la legislació actual). El PDS ordena la xarxa de camins. Un cop aprovat el PDS de camins es poden redactar plans especials que concretin les accions a dur a terme per a cada camí. La llei també regula les rutes senderistes. 3. Nivell d’Execució. Es preveuen projectes que desenvolupin els plans especials. La senyalització de rutes senderistes, .Les esmenes preparades van dirigides a que la llei, que està pensada en termes de Mallorca, s’extrapoli a la resta de les Illes Balears. Les entitats socials demanen que la llei inclogui la possibilitat que els projectes puguin ser executats a través de voluntariat. Tothom ve d’acord a formular al·legacions. II. Camí de cavalls. La presidenta (Sra. Maite Salord) informa que al projectes de contractació hi ha una partida de 50000 euros per als catàlegs. Però des de contractació del CIM no accepten cap de les alternatives per contractar a través de diversos contractes menors (per fraccionament de contracte). L’alternativa que es planteja és firmar convenis amb els Ajuntaments i traspassar-los-hi aquests recursos econòmics a canvi del compromís de fer el catàleg i a inventariar-los. Aquesta darrera opció es veu bé per part dels ajuntaments presents i les entitats. S’explica també que s’ha presentat la web del camí de cavalls com una web oberta que ha d’anar evolucionant.  Es demana així mateix si es volen fer propostes de ponents per a les III jornades de Camí de Cavalls. Es faran al final d’any o principis de l’any vinent. III. Camí d’en Kane. El batle de Ferreries (Sr. Josep Carreres) fa un repàs de la situació actual. Els convenis amb propietat, signats pel CIME en la legislatura passada malgrat els informes en contra de secretaria.  L’ajuntament ara inscriurà fins a les tres boques del camí de San Pere. I es planteja fer passar el camí dins el domini públic de la carretera. El D.I. de Mobilitat (Sr. Joan Sales) informa a tots els trams de la carretera Ferreries - Ciutadella on es fa paret nova amb les obres es deixa un espai de 3 metres on es pot passar el camí. A excepció  de 400 m a la zona de Son Bauló on no es fa paret i l’espai queda més reduït. Aquest punt no seria  problema en cas que es recuperés el traçat original que passa per les tanques de Binissuès i Alputzer.  Les enitats socials consideren que es pot fer feina per recuperar aquest traçat original atès que Sta  Rita i Terra Rotja són els únics amb títol de propietat (Sta Rita amb servitud de pas). Ni  Binissuès ni Alputzer, doncs, sembla que tinguin drets sobre el camí. El tram de Binimoti el batle explica que s’ha aprovat la incorporació a l’inventari i que s’està inscrivint. La propietat va aprovar un bypass que no s’acceptarà perquè va per una zona alt nivell de protecció. En aquest punt hi ha debat sobre si es pot actuar o no. El Batle exposa que s’ha de tenir permís del jutge per poder actuar. El tram entre Binimoti i Terra Rotja no planteja problemes. A Terra-Rotja sembla clar que el cami és seu però hi ha bona voluntat per arribar a un acord si es fa un bypas a la zona de les cases. I Sta Rita hi ha acord de conveni però alguns problemes amb els hereus. El batle reprendrà les converses per mirar de signar conveni.  IV. Camí de Binigaus. Falta representació de l’Ajuntament. Es desconeix l’estat actual dels tràmits. Sembla que el batle té un acta notarial però no es té més informació. Les entitats socials demanen si se sap si, aquesta vegada, la propietat ha rebut o no la proposta  de conveni. També es demana com és que la secretaria des Migjorn no s’ha reunit amb l’advocat que va fer l’informe jurídic (J. Masot) per aclarir els dubtes que l’informe li plantejaven. La presidenta es compromet a fer un seguiment del que s’està fent per part de l’Ajuntament i a traslladar-ho. V. Acords, compromisos i conclusions. A banda dels compromisos descits enls punts anteriors es pacta fer la propera reunió abans de finalitzar l’any.


ACTA DE LA REUNIÓ DEL CIMe PER A LA COORDINACIÓ I REALITZACIÓ D'UN INVENTARI DE CAMINS PÚBLICS DE MENORCA.  Objectiu: Seguiment de les tasques per a la realització d'un inventari de camins públics de Menorca. Presentació i posada en comú de les feines realitzades. Lloc: Seu del Consell Insular a Maó (Sala B1) Dia: 27 de setembre de 2017. Hora de la reunió: 12:30. Ordre del dia: 1- Llei de camins. 2- Camí de Cavalls: web, actuacions ITS , preparació de la III Jornada del Camí de Cavalls. 3- Camí d'en Kane. 4- Camí de Binigaus. Assistents: Consell Insular de Menorca: Maite Salord, Ricard Cots, Miquel Àngel Marqués i Mateu Martínez. Ajuntament de Maó: funcionaria de medi ambient, Sonia. Ajuntament d’Es Castell: funcionari, Toni Garriga. Ajuntament d’Es Mercadal: funcionari de l’Arxiu, Cristòfol Barber. Ajuntament de Ferreries: Batle, Josep Carreres. Ajuntament de Ciutadella: funcionari de medi ambient, Xavi Cardona. Amics d’es Camí d’En Camí d’En Kane: tres membres. Coordinadora de Camins de Menorca: tres membres, més els Amics d’es Camí d’En Camí d’En Kane. 1- Llei de camins. Mateu Martínez exposa els trets principals de la Llei de Camins de Mallorca, una altra vegada, i el procés que ara es seguirà per part del Consell Insular de Menorca. Com a Consell Insular no poden fer esmenes a la Llei al entrar al parlament, per mirar de canviar-la per una llei de les Illes Balears. Han de ser els grups polítics representats al Parlament que facin i defensin les esmenes necessàries per canviar la Llei. El Consell Insular de Menorca farà arribar les seves esmenes als grups parlamentaris, no sabem la seva opinió, per a que les defensin. Si prospera i es fa la Llei de Camins de les Illes balears, llavors haurà de passar una exposició pública on podrem fer-hi al·legacions. El que van dir a la reunió del 13 de juny, mirau les actes, en part, queda en res. No es va consultar al Ple del Consell de 19 de juny, ni a la Junta de Batles de l’agost, ni han dit res de la comissió que havia de crear el Consell per estudiar la Llei. També ens havien dit que podíem fer-hi aportacions fins el 12 de setembre. A principis del mes d’agost, vaig enviar un correu a Na Maite, per saber el que pensaven els grups politics del Consell i els batles, com i on havíem de presentar les propostes i uns comentaris del que jo pens de l’idea de la Llei i la seva aplicació a Menorca. Al cap d’uns dies me contesta només als meus comentaris i que tot el demés ens ho explicarien a la reunió del setembre. Davant açò no preparem aportacions i anàvem a escoltar. Però ens trobam una altra realitat. Dissabte capvespre, dia 30, Na Maite me diu que encara estarà unes setmanes a entrar la Llei al Parlament, que podem fer-li arribar propostes, idees, el que trobem, ... i que en xerrarem. Per poc que pugueu, llegiu la Llei i si teniu qualque proposta, canvis, el que sigui, passa-ho i ho anirem recopilant, per fer-ho arribar al Consell i, també per si arriba el cas, per fer-hi al·legacions al estar en exposició pública.  2- Camí de Cavalls: web, actuacions ITS , preparació de la III Jornada del Camí de cavalls. Web: Ens comuniquen que s’ha creat una pàgina web del Camí de Cavalls. Està oberta a rebre propostes, canvis, rectificacions, ... el que sigui per millorar-la. Actuacions del Projecte de recuperació i conservació de Camí de Cavalls amb Impost Turístic: Han vingut marges de Mallorca per veure el que fer, com fer-ho i orientar i mostrar a paredadors de Menorca interessats a aprendre la tècnica de fer els emmacats, que aquí s’ha perdut. Primer farien petites actuacions de prova, per anar veient els resultats i anar millorant. Inventari de camins de Menorca dins del Projecte de recuperació i conservació de Camí de Cavalls amb Impost Turístic: Tot el que es pensava fer i com fer-se, resulta que ara legalment no és possible. El Consell no pot contractar un equip o persones directament, per la quantitat del pressupost de que disposa, ha de fer un concurs públic, tampoc poden fer-lo en dos contractes o per municipis, seria un fraccionament injustificat. Ara l’objectiu és fer uns convenis amb els ajuntaments, donar-lis els doblers per a que ells contractin qui els faci l’inventari. Preparació de la III Jornada del Camí de Cavalls: L’estan preparant i oberts a propostes, temes de debat, ponents, ... 3- Camí d'en Kane. El Batle de ferreries explica la situació. Santa Rita: De moment no ha pogut xerrar amb el propietari per intentar un acord. Insistirà.Terra Rotja: Estan fent o negociant un altre acord o conveni i fer un canvi de traçat al pas per les cases, però en lloc d’anar per la tramuntana, aniria pel migjorn de les cases. Sembla possible. Binimoti: Tenen demanat al Registre de la Propietat per inscriure el camí. Llavors veurien si han rebut o si hi ha cap demanda judicial de la propietat, per veure si actuen d’ofici o hi ha els jutjats per enmig. Li deim que açò és acceptar el rol d’anar al seu remolc, en lloc d’anar al pas de la llei i de l’interès públic i general. Ells, si posen una demanda, la posaran quan més els convengui, no podem quedar esperant. Binissues: Estan revisant el conveni anterior firmat entre propietat i Consell, per anul·lar-lo, no era prou legal. Ara intentaran fer-lo entre propietat i Ajuntament de Ferreries. Alputzer Nou: El cas és el mateix que a Binissues, però aquest ningú sap si estava firmat o no, ho cercaran, i s’hauria de fer el mateix. Però l’Ajuntament encara no ha fet res. Pas alternatiu al costat de la ctra. entre el Camí d’Ets Alocs i el Camí del Pilar, aprofitant les obres de la ctra. Hi ha un embull entre uns que fins ara deien que hi ha la previsió de fer-lo dins l’espai que queda buit de la ctra., altres que diuen no ser possible per motius de seguretat, i altres que xerren de fer-lo amb els convenis al costat de la ctra. però dins la part ara privada. Ho estudiaran per mirar de solucionar els problemes de seguretat. Semblava que tots, Consell, ajuntaments i noltros, xerràvem del mateix però ara s’ha vist que no, i si es va cap una solució, l’altra no té sentit. Amb les vegades que n’hem xerrat, ara ens trobem així. 4- Camí de Binigaus. No ve ningú de l’Ajuntament. Na Maite diu que sap que l’ajuntament a fet l’acta Notarial de l’ús públic dels carreranys privats que van del lloc a la platja i cap a la Cova dels Coloms. També que el Consell ha contractat a En Josep Masot per ampliar l’estudi jurídic. Dissabte capvespre, dia 30, Na Maite me diu que En Josep Masot ja ha xerrat amb la Secretaria de l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran, per veure de clarificar els dubtes que té. El Batle li va dir que no havia rebut la convocatòria. 5- Camí del Nord o Reial Vell i de S’Almudaina: El Consell informa que ja han firmat el contracte amb En Josep Masot per fer els estudis jurídics d’aquests camins. El representant de l’Ajuntament de Ciutadella no ho sabia, i s’havia anunciat de fer-se a la reunió del 24 de gener.


DECÀLEG PER A L' ELABORACIÓ D' INVENTARIS DE CAMINS.Aquí teniu un resum d' un document de la Generalitat de Catalunya (és aplicable també  a les Illes)  i el qual ens informa de que és un inventari camins i d'un seguit de coses prou interessants sobre la xerxa de camins de Menorca.  1. Què és un inventari de camins? Un inventari de camins és un registre administratiu que identifica i descriu els camins públics d’ús públic de titularitat municipal. L’elaboració de l’inventari de camins dins l’inventari de béns de domini públic d’ús públic és una obligació legal del municipi, ja que així ho estableix la Llei municipal i de règim local.  2. Quina utilitat té l’inventari de camins? El fet de disposar d’un inventari de camins públics és rellevant en diferents àmbits: gestió i millora de la mobilitat local, protecció i defensa del domini públic, conservació i promoció del patrimoni cultural, potenciació d’alternatives de desenvolupament local en l’àmbit del lleure i el turisme. L’inventari informa l’Ajuntament sobre l’extensió i les característiques de la xarxa de camins municipals. D’aquesta manera, l’inventari proporciona una seguretat jurídica a l’Ajuntament, als veïns i als propietaris del terme municipal, en delimitar clarament un marc recíproc de drets i obligacions. Això facilita de retruc el desplegament i l’exercici de les competències, potestats i obligacions legals que té el municipi en l’àmbit de la gestió dels camins i l’ordenació de la mobilitat rural (com ara el  manteniment, la millora i la senyalització de camins, la policia de camins rurals, la concessió de llicències, etc.). D’altra banda, les transformacions accelerades que experimenta el medi rural, i entre aquestes el despoblament i l’oblit de la tradició, amb la desaparició del coneixement dels vells camins que tenien els nostres padrins, fa més punyent la necessitat de disposar d’un registre oficial dels camins que comprèn el domini públic municipal.  3. Quins camins ha d’incloure l’inventari? Els camins d’ús públic, és a dir totes les vies de comunicació públiques destinades a l’ús comú general situades en sòl no urbanitzable excloses de l’àmbit d’aplicació de la Llei de carreteres, amb independència de llur tipologia morfològica i funcionalitat. Per consegüent, cal inventariar tant camins rodats (pavimentats o no) com camins no aptes per a la circulació motoritzada (camins de bast o ferradura, corriols o senders), amb independència també de l’ús circumstancial actual o de l’estat de conservació. Per a la inclusió d’un camí a l’inventari és suficient l’existència d’indicis que suportin la presumpció de la seva naturalesa pública, atès que l’inventari no té caràcter constitutiu de la propietat dels béns inventariats, quedant reservada en cas de litigi la determinació de la seva propietat efectiva als tribunals de la jurisdicció civil.  4. Quins camins són públics?  Seran públics tots els camins dels quals l’Ajuntament n’hagi adquirit la propietat per qualsevol forma admesa en dret (cessió, expropiació, usucapió, etc.). L’inventari ha de comprendre els camins rurals de titularitat municipal i els drets reals constituïts sobre camins de propietat privada (servituds de pas). Atès que la majoria de camins municipals tenen una naturalesa històrica, el títol d’adquisició serà generalment la possessió del bé des de temps immemorial.  5. Quines dades ha de comprendre l’inventari?  Un inventari de camins consta habitualment d’una memòria descriptiva, una col·lecció de fitxes i una cartografia associada (mapa o capa digital georeferenciada per mitjà d’un sistema d’informació geogràfica o SIG). Cada fitxa descriptiva ha de contenir almenys les dades que estableix l’article 108 del Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL): Nom; Naturalesa (demanial, dret de pas); Referència cadastral (si en té cap); Límits; Longitud total; Amplada; Títol en virtut del qual s’atribueix a l’entitat el bé immoble o el dret. Aquestes variables se solen completar amb dades addicionals, com ara un codi identificatiu, la tipologia morfològica dels vials o el tipus de ferm. És important que l’inventari inclogui la identificació de les fonts documentals que aporten les proves o indicis que fonamenten la incorporació dels camins al registre administratiu.  6. És el mateix fer un inventari que un catàleg de camins? Un catàleg pot tenir una finalitat diferent de l’inventari municipal de camins. Per consegüent, pot contemplar dades o variables diferents de les que estableix el RPEL o comprendre solament una fracció de la xarxa viària existent al municipi (en base, per exemple, a una determinada tria de criteris morfològics o funcionals) d’acord amb els objectius propis del catàleg, entre els quals no hi ha necessàriament la determinació ni la catalogació del viari públic municipal. Consegüentment, un catàleg pot incloure tant béns públics com privats. Això no obstant, un catàleg de camins pot esdevenir un inventari municipal de camins si el seu contingut s’adiu amb el que estableix el RPEL i segueix després la tramitació administrativa exigible. Ara bé, si el catàleg estableix criteris d’inclusió excloents per a determinades categories de camins públics d’ús públic de titularitat municipal, l’inventari resultant serà un registre incomplet no conforme amb l’obligació legal d’inventariar exhaustivament el viari públic.  7. Poden el cadastre o el planejament urbanístic substituir l’inventari? El cadastre no és un inventari de camins i no pot substituir l’inventari municipal. Ni l’origen, ni la finalitat, ni el procés de l’elaboració del cadastre són els d’un inventari de béns. De resultes d’això, el mapa parcel·lari conté sovint errors  i omissions a l’hora de representar el viari presumptament públic del municipi. El cadastre ha d’acabar reflectint l’inventari municipal de camins i no a l’inrevés. En absència d’un inventari municipal, el planejament urbanístic no pot delimitar correctament la xarxa viària municipal. El planejament no té la finalitat d’investigar l’extensió del viari públic municipal i tendeix a delimitar en el sòl no urbanitzable un sistema viari de caràcter molt general (que pot incloure tant camins públics com privats), alhora que la delimitació urbanística del sistema de comunicació (feta de vegades amb criteris aleatoris o conjunturals) no  pressuposa tampoc ni l’ús ni la propietat públics dels vials. 8. Qui pot fer l’inventari de camins? L’elaboració de l’inventari la poden fer bé els propis tècnics municipals, bé una empresa externa. En un o altre cas, atès que els indicis que suporten la presumpció de la naturalesa pública dels camins inventariats tenen una naturalesa històrica, geogràfica, econòmica, cultural..., acreditable a través d’un ampli ventall de fonts documentals (cartogràfiques i fotogramètriques, administratives, literàries, orals, etc.), l’equip redactor haurà de tenir la for 15  mació i els coneixements necessaris i suficients per poder identificar i valorar correctament dits indicis, així com el domini de les eines d’edició i representació necessàries per poder plasmar els resultats de la investigació sobre un suport adequat (edició de cartografia o SIG, elaboració de taules i fitxes, redacció de la memòria descriptiva). 9. Quin és el cost econòmic d’un inventari de camins? El cost de l’elaboració d’un inventari de camins dependrà en primera instància de l’extensió del territori objecte d’inventari, tenint en compte tant la superfície del termemunicipal com l’extensió del sòl no urbanitzable (i la ponderació del preu com més gran és l’extensió del territori a investigar). A títol merament indicatiu, el preu pot oscil·lar entre 300 i 600 euros per km2.  10. Com s’ha de tramitar l’inventari? Generalment, el Ple aprova l’inventari municipal de camins i acorda l’obertura d’un periode d’informació pública per un període no inferior a vint dies mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació a fi que els interessats puguin presentar-hi al·legacions. Si durant el període esmentat no se’n produeixen, l’esmentat acord plenari esdevindrà elevat a definitiu sense necessitat de nova resolució expressa. Posteriorment, l’inventari aprovat s’ha de trametre al Departament de Governació del CIMe  11. Quins efectes té l’aprovació de l’inventari? L’inventari no crea ni constitueix cap dret per a la corporació. Nogensmenys, des d’una òptica jurídica i legal, l’inventari crea una aparença de demanialitat que permet al municipi exercir plenament les facultats que la llei li atorga per a la defensa del seu patrimoni, especialment, en l’àmbit dels camins, la recuperació d’ofici de la possessió indegudament perduda. A més, la inclusió d’un camí en l’inventari constitueix davant dels tribunals una prova suficient de la possessió administrativa o l’ús públic del bé. Addicionalment, a falta de títol inscriptible, l’inventari és suficient per a la inscripció dels camins al Registre de la Propietat. Superat el tràmit d’exposició pública i aprovat definitivament l’inventari municipal pel Ple, l’Ajuntament pot instar davant la Gerència Provincial del Cadastre la modificació de les titularitats cadastrals per tal que cadastre s’adigui amb l’inventari, i pot també inscriure els camins inventariats al Registre de la Propietat, complint així amb l’obligació d’inscriure els béns de domini públic que imposa la Llei del patrimoni de les administracions públiques. 12. Fer l’inventari comporta obligacions posteriors? L’aprovació de l’inventari no crea noves obligacions alhora que l’absència d’aquest no eximeix tampoc l’Ajuntament de les obligacions que la legislació municipal li imposa, tant pel que fa a la gestió del viari com a la defensa del domini públic, atès que és de la titularitat municipal dels béns i no de llur inclusió en un inventari d’on deriven les obligacions que les lleis estableixen. D’altra banda, les obligacions del municipi amb els camins públics (com ara la conservació de les vies) s’ha de situar dins del context de les polítiques municipals, que han d’assegurar el compliment de la legislació d’acord amb la definició d’objectius i prioritats del govern municipal, i d’acord també amb els recursos tècnics i amb la capacitat financera de cada municipi. Consegüentment, serà el propi Ajuntament qui determinarà la gestió municipal de les vies inventariades d’acord amb les seves necessitats, interessos i possibilitats. 13. I després de l’inventari... L’inventari de camins és un instrument que redunda en benefici de la gestió municipal en el seu conjunt. Així, l’inventari possibilita un tractament urbanístic adequat del viari públic dins del planejament urbanístic municipal amb la definició del sistema general o local de comunicació. Addicionalment, ja sigui a través de les pròpies normes urbanístiques o mitjançant l’aprovació d’una ordenança, l’ajuntament pot regular tots els aspectes que incideixen en la gestió i l’ordenació de la xarxa de camins d’acord amb les competències que li atorga la legislació local i urbanística. L’inventari pot ser així la base de plans sectorials en diferents camps d’interès: protecció civil, prevenció i extinció d’incendis; accés als nuclis rurals i al poblament disseminat; plans de mobilitat rural; ordenació de la circulació motoritzada; establiment de xarxes de senderisme; creació d’itineraris culturals; protecció del paisatge. D’altra banda, els camins inventariats que tenen un valor històric o cultural sobresortint es poden incorporar al catàleg de patrimoni històric i rebre la protecció pròpia dels béns culturals.L’inventari municipal de camins s’ha d’actualitzar periòdicament d’acord amb el que preveu la legislació de règim local, especialment si l’inventari aprovat no és complet o exhaustiu o si es produeixen canvis en la xarxa viària pública.


REUNIÓ JUNY 016 CCM & AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. El dimecres 8 de Juny de 2016  3 membres  de la CCM  s' han reunit amb la Batllessa, el regidor de camins rurals i el tècnic de medi-ambient de l' ajuntament de Ciutadella  tal i com havien acordat en la passada reunió del mes d' abril per parlar sobre camins de Ciutadella. En la mateixa s' han analitzat les diverses maneres que hi ha per recuperar  el patrimoni històric  i inalienable (que són els camins públics) que encara i a dia d' avui romanen tancats i que signifiquen com tots sabem una font d' ingressos turístics que aprofitaran els i les nostres fills/es.  Serà dins el Juliol, sobre la festivitat de Sant Jaume que rebrem notícies sobre les tasques  que ens han assegurat que des de el consistori municipal comanaran a la secretària de l' ajuntament . Doncs sense res més a afegir, desitgem que tingueu unes molt bones Festes de Sant Joan i un millor estiu.


CARTA ABRIL 2016 CCM i CAMÍ VELL DE BINIGAUS. Si, ja fa dos anys que a finals del mes de Març de l’any 2.014, la propietat del lloc de Binigaus Nou, amb l’excusa que la Conselleria de Cultura del Consell Insular de Menorca els diu que tanquin l’accés al Galliner de Madona, un monument en mal estat de conservació i en perill d’esfondrament, tanquen el Camí de Binigaus, un camí públic al nostre entendre o al manco amb clars indicis de ser- ho. Açò era el que pensàvem el 2.014 per la documentació que teníem. Avui ningú discuteix l’importància dels antics camins públics, tot i que molts han perdut la seva  funció original, ara ens permeten fer-hi activitats educatives, socials, esportives, culturals, naturals, de salut, .... tan pels menorquins com pels visitants.  Des de la Coordinadora de Camins de Menorca que demanam que es clarifiqui la titularitat de tots  els camins de Menorca i la seva recuperació, no podem comprendre que es tanqués un camí amb  clars indicis de ser públic, i les institucions públiques no fessin tot el necessari per clarificar la seva  titularitat. Un camí que sempre havia estat obert, i tothom el considerava públic, que es gestionava i  regulava el seu ús, pensàvem, per part de l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran amb l’acord i  col·laboració de la propietat del lloc de Binigaus Nou, però la realitat ha estat una altra i ben  diferent. El fet és que duim dos anys amb el camí tancat. Durant aquests dos anys hem recollit informació i documentació històrica que reforça, confirma i   demostra la titularitat pública del camí. Ho hem mostrat, entregat i argumentat al Consell Insular de Menorca i a l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran, i cap dels dos ho acabaven de veure clar. La proposta que vam fer des de la Coordinadora de Camins de Menorca és que un professional  qualificat fes un informe jurídic, un dictamen pericial, que fins i tot pugues ser emprat judicialment, per clarificar la titularitat. L’Ajuntament, que si es demostra que és un camí públic seria el seu titular, i el Consell Insular de Menorca, finalment a la tardor passada, van agafar consciencia del problema i es van disposar a clarificar la titularitat del Camí de Binigaus, encarregant un estudi jurídic per llavors actuar en conseqüència.  Sabem que s’han fet passes, però no tenim clar cap a on. S’ha fet l’estudi jurídic, amb el que hem  col·laborat aportant tota la documentació que teníem l’any 2.014 i la que hem aconseguit aquests dos anys, que demostra la titularitat pública del camí. Però el resultat de l’estudi no l’hem vist ni  s’ha fet públic, ni les recomanacions i actuacions a fer amb l’estudi a la ma, i tampoc s’actuat. Ha arribat l’hora de deixar de fer passes aïllades, és el moment de començar a caminar, amb pas  segur i decidit cap a l’obertura del camí en benefici de l’interès públic i general del poble d’Es  Migjorn Gran i de tota Menorca.  És l’hora d’actuar.


NOTÍCIES 2016 CCM. Vos passem un petit resum d' alguns temes prou interessants de la Coordinadora de Camins de MenorcaCM. 1) Camí d'en Kane: Excursió reivindicativa: diumenge, dia 10 d'abril. La intenció és passar i gaudir del Camí d'en Kane (recordau que és camí públic i històric) tot travessant la propietat de Binimoti. Si no deixen passar als assistents solament arribarem fins a la paret il-legal... i allà recordarem i farem palesa i viva la nostra reivindicació del lliure pas per aquest camí històric.  2) Camí de Biniarroi (Alaior): El centre d' Estudis locals d' Alaior, ha fet una una instància a l'Ajuntament denunciant el tancament del Camí de Biniarroi, un camí que sempre havia estat obert, i podia fer-se un ús no motoritzat, i que té indicis de ser públic segons documentació històrica que roman a les mans del C.E.L.A. Demanen oficialment que l'ajuntament es pronuncii si el considera públic, i si és així que actuï en conseqüència. 3) Camí de Binigaus: Després de nombroses cartes, reunions i revisions de documentacions el CIMe ha enviat als propietaris un document on es demostra la titularitat pública del Camí Vell de Binigaus i demana  a aquests que el mantenguin obert.  4) Reunió de coordinació CIMe i ajuntaments per a la realització d'un inventari de camins públics de Menorca. Serà demà dimecres 23 de març de 2016 a les 09.00h al CIMe (Pça Biosfera).


REUNIÓ NOVEMBRE 015 CCM. A les 20.00h  de dijous 25/11/015 i al local social de la UEM en el centre civic del carrer doctor Camps de Maó.. s'han trobat els representants d'algunes de les entitats que formen la Coordinadora de Camins de Menorca: la Penya Ciclista Ciutadella, el GOB, Amics des Cami den Kane, GC Es darrer que tanqui / GC Sherpas, Unió Excursionista de Menorca i Escoltes de Menorca per intercanviar informacions, parlar sobre algunes excursions o diades de voluntariat per la neteja de camins , preparar tasques i fer un seguiment de la feina que el CIMe i els ajuntaments fan sobre els camins rurals i públics de tots els municipis de la nostra illa. La propera trobada de aquestes entitats si tot marxa sobre el previst serà dins el primer trimestre de 2016. Sempre a punt!.


REUNIÓ AGOST 015 CCM. El passat dimarts  11/08/015 a les 19.00h  membres dels amics del camí den Kane, de la PCC i un representant dels Escoltes s' han reunit en nom de totes les entitats membres de la Coordinadora de Camins de Menorca amb la presidenta del CIMe la Sra. Maite Salord.  Després de les salutacions  s' ha passat en primer lloc a parlar de l' estat que s' ha trobat la Presidenta (qui porta també tot el tema de carreteres i camins ) en i sobre  els afers i assumptes del seu predecessor en el càrrec i conegut per a molts de nosaltres el Sr. Alejandre. En el tema camins, tenen molta informació recollida. La presidenta reunida amb el Sr. Ricard Cots vol fer una reunió amb representants de tots els ajuntaments dia 1 de setembre  de 2015  (i de la qual ens mantindrà puntualment informats a totes i tots) per a tractar el tema camins  públics i establir un objectius, una base de dades i uns terminis de treball i coordinar a aquestes entitats públiques locals en la  seva tasca. La CCM ha informat de que els ajuntaments de Maó i Es Castell i darrerament el de Ciutadella, tenen les feines en marxa i són els de Ferreries, Mercadal i Alaior (on irònicament més camins hi ha) els que manco feina tenen feta.  En aquest cas la presidenta ha mencionat que segurament hi haurà uns 20 camins o llocs que donaran problemes per alhora d'establir  la seva titularitat i la seva posterior recuperació.  També ha dit que els ajuntament necessiten un informe jurídic (i millor si és d'un servei insular) on figuri clarament aquesta titularitat (pública) per a fer qualsevol acció. La presidenta és conscient d' aquest problema i sap quina part de treball li pertoca al CIMe.  Sobre el camí den Kane, primera i tristament cal dir que l' esperada norma territorial transitòria no permet (contràriament al que ens varen dir)  l' expropiació de zones i llocs de pas afectats pel camí den Kane.  Hi ha molta informació però també molt embullada. I no és sap realment si el camí té titularitat pública (els amics del camí den Kane) tenen un document firmat per la secretària del CIMe i de l' ajuntament que diu que aquest i pel seu pas en ferreries és públic. Però ningú s' hi agafa els dits. Sobre el camí de Binigaus (Es Migjorn) també passa el mateix, molta informació i algunes contradictòries i ningú es vol agafar es dits.  La presidenta informa que ja hi ha acords firmats de compra dels terrenys afectats pel camí (i no és sap encara i repetim si aquest és públic) i tampoc si es podran tornar enrere aquests acords en cas de que ho sigui (públic). Sant Patrici, sa Terra Roja i Santa Rita són els llocs afectats pel pas d' aquest camí. De totes maneres el major conflicte és amb el lloc de Binimoti, qui com sabem ha aixecat una  paret, denunciat a un membre dels amics i al propi ajuntament de Ferreries. Pe acabar la reunió els membres de la CCM s' han interessat pels (molts) carrils -velo que el predecessor en el càrrec de mobilitat i transport el Sr. Alejandre havia compromès i dels quals nos' han fet cap i l' històricament demanat camí  per a vianants  de pujada a Monte Toro pel Lloc de San  Carlos (Camí den Kane des Mercadal).  També es parla sobre el pont del Camí den Kane que està en perill d' enderroc (en la foto), un bé etnològic que serà molt difícil de recuperar si finalment cau. Sobre les 20.30h s' ha donat per acabada la reunió.


EXCURSIÓ PEL RECUPERAT CAMÍ DE LLUMENES 2015. Els caminants d' Alaior, el centre d' Estudis Locals del mateix municipi i la Coordinadora de Camins de Menorca, han organitzat pel proper Diumenge una caminada pel Camí de Llumenes (recordem que aquest va ser objecte d'un gran treball d' eixermat i neteja per part de molts de voluntaris de les 3 entitats abans anomenades.  La trobada és a les a l'aturada de bus de devora l'Institut a les 9.30 h del 19/04/2015. L' itinerari encara està per confirmar. Cal dur aigua i una mica de menjar, unes bones sabates, roba còmode i pràctica per a caminar i ganes de gaudir del bon dia que sembla que ens farà (encara que el temps dona una mica ennuvolat, sembla que no plourà). Doncs esperem que sempre que pogueu faceu difusió d' aquest cartell i esdeveniment popular que permet a la Coordinadora de Camins de Menorca,  dur a terme els seus objectius fundacionals recuperar antics camins i després d' una bona neteja tornar-los a emprar com es feia abans. Si voleu més informació de l' acció popular per favor consultau el facebook de la CCM o la més que interessant web centreestudisalaior.org . Sempre a punt.REUNIÓ GENER 015 CCM.El passat gener va tenir lloc una reunió de la Coordinadora de Camins de Menorca, que com sabeu és la plataforma d' entitas que vetlla que els ajuntaments i CIMe tenguin catalogats i oberts tots els camins públics de la illa i on els Escoltes prenem part activa. Aqui teniu els temes que es varen tractar: Camí de Binigaus: Ajuntament: després de varis intents es va poder xerrar amb el batle, el dia 22 de desembre. Va dir que ho tenen en compte i que al Pressupost del 2.015 havien reservat una partida per clarificar la titularitat del Camí de Binigaus i de tot el terme. També va dir que a part d’En Xavier Campillo, que els vam proposar, els havien donat un altre nom, Joan Serra Barceló, és el jurista que va participà a l’Equip Index amb l’Estudi d’Accés a la Costa de Menorca. Any nou i passades les festes, s’hi havien de posar a fer-hi feina per decidir la persona que ho faria i llavors fer una reunió tots junts, va dir que la Coordinadora ha de ser-hi present a tot el procés. Associació Cultural i Recreativa d’Es Migjorn Gran: els exposàrem l’informació i documentació que tenim, l’idea de l’Ajuntament i que ens agradaria la seva col·laboració per controlar l’Ajuntament des del poble. Hi venen d’acord, de fet no sabien res de la feina feta per la Coordinadora ni de la previsió de l’Ajuntament, al poble es té la sensació de que han perdut el Camí. Proposen de fer una “Xerrada-Col·loqui” on la Coordinadora expliqui l’importància dels camins en general i acabar amb el Camí de Binigaus. Es convidaria a l’Ajuntament a exposar el que vol fer i llavors donar pas al col·loqui, moderat per En Miquel Àngel Marqués, historiador que col·labora amb ells, va formà part de l’Equip Index i està al Centre d’Estudis Locals d’Alaior. Seria dins el mes de Març, manca concretar les dates per motius d’agenda, però seria un divendres i el diumenge fer una caminada pel camí alternatiu-privat-obert per mostrà l’erosió provocada a un pas-camí no consolidat. Reunió Consell Insular: així com vam dir a la reunió del desembre, al haver-se aprovat la Norma Territorial Transitòria al Ple del Consell Insular el dia 22 de desembre i publicada al B.O.I.B. el dia 5 de gener, entrant en vigor aquell dia, demanarem, ja hem demanat, una reunió. A veure quina resposta ens donen. Ens convocarà per reunir-mos a partir del dia 6 de Març. Ajuntament de Ciutadella: La feina per la realització de l’inventari de camins segueix. Hi ha l’estudi històric acabat. Estan conjuntant tota l’informació i documentació que té l’Ajuntament amb la de l’estudi de l’equip Index. Tenen molt clara la titularitat pública dels camins i, de moment, no faran cap estudi jurídic. Faran una fitxa de cada camí per acabar l’inventari, dur-lo a plenari i exposició pública, per possibles al·legacions. L’idea del regidor és acabar-ho abans d’eleccions. Ens han demanat si podem aconseguir gravacions de testimonis orals,de gent major, de que antigament es passava pel “camí de ....” sense cap problema i que l’emprava tothom, una prova d’ús immemorial en cas d’al·legacions i que siguem discrets. Consultaran si poden donar-mos l’estudi històric, però sense fer-ne difusió només per ús privat nostre, al col·laborar amb ells. Camí de Llumenes: La feina segueix. Hi vam anar el dia 25 de gener i es va obrir el pas a tot el camí. Manca la feina fina i cremar el que vam tallar. Es van repartir les camisetes aconseguides de Deportes Benito amb foto inclosa, que se li ha d’enviar. Si tot va bé, hi tornarem dia 22 de Febrer, per acabar-ho . i pe acabar el Camí de Ses Vinyes de Ciutadella: es va comentar la resposta que els hauríem de donar i esteim a l’espera. Doncs tots junts farem camí! Fins la propera!.CARTA DE LA CCM 015 Ens complau mostrar a tots vosaltres la carta que la CCM va enviar ara fa un mes  a tots els ajuntaments de Menorca i al CIMe sobre la necessitat i el deure que tenen de recuperar els camins públics de la nostra illa (recordem que part essencial de la nostra terra i per tant eix país de la nostra pedagogia Escolta).  Benvolgudes/ts Srs/es. Des de la Coordinadora de Camins de Menorca li volem demanar dos favors. El primer si ens pot donar una estona del seu temps per llegir aquest escrit i llavors els documents que l’acompanyen (no publicats avui) : “Apunte Metodológico para la realización de Inventarios Municipales de Caminos según el Reglamento de Bienes”, “Breve estudio del Ámbito Legal de los Caminos”, dos retalls de la premsa mallorquina i aquesta informació de la web del Consell Insular de Mallorca. La Coordinadora Camins de Menorca la formam diferents entitats i col·lectius, (Amics del camí d’En Kane, Associació Diocesana d’Escoltisme-Escoltes de Menorca, Es Darrer que Tanqui, Boga Boga-A Poc a Poc, Sherpas d’Es Castell, Federació d’Associacions de Veïns, G.O.B., Unió Excursionista Menorquina, Club Ciclista Centre de s’Illa i Penya Ciclista Ciutadella), tots usuaris habituals dels camins i que tenim en comú l’interès per la recuperació i manteniment dels camins. Tothom estar convidat a ajuntar-se a la Coordinadora de Camins de Menorca, per sumar energies i tenir una sola veu amb més força. Volem donar un impuls a l’objectiu de les entitats i col·lectius que formam la Coordinadora de Camins de Menorca, que no és altre, que les administracions públiques clarifiquin la titularitat dels camins de Menorca, com els obliga la Llei Municipal i de Règim Local, a tenir tots els camins públics catalogats i registrats a l’Inventari de Bens Municipals. Una eina jurídica imprescindible pels usuaris dels camins, menorquins i visitants, i les mateixes institucions públiques. Com hem dit, el principal objectiu de la Coordinadora de Camins de Menorca és conèixer els camins públics de Menorca. Els Ajuntaments, que són els seus titulars, han de tenir un Inventari de tots els Bens Municipals, on hi ha d'haver catalogats els camins públics, amb l'Inventari de Camins Públics Municipals, hi estan obligats per llei. Però els Ajuntaments no ens saben dir quins camins públics tenen al no haver fet l’Inventari de camins públics. Voldríem que els Ajuntaments clarifiquessin les titularitats dels camins del seu municipi o, millor encara, fer-ho a nivell de tot Menorca implicant al Consell Insular, al ser necessària una visió insular. Fer els Inventaris de Camins per tenir garanties legals i llavors anar obrint i recuperant camins, segons el seu interès, prioritats i disponibilitat, amb voluntariat o amb recursos públics, ...Per açò, no aturam en l’idea de conscienciar i sensibilitzar a la gent de Menorca i als responsables de les nostres institucions públiques, ajuntaments i, en especial al, Consell Insular de Menorca al ser necessària una visió insular, de l’importància que tenen els antics camins públics que ens permeten poder conèixer i estimar la nostra illa. Així com també de facilitar la tan desitjada  Desestacionalització turística, amb el senderisme, cicloturisme i sortides a cavall. Voldríem que el sector turístic agafàs consciencia de l’importància dels camins per afavorir aquestes activitats. Els camins són història, etnologia, toponímia, natura, paisatge, educació, cultura, turisme, esport, salut, ...són un recurs amb un retorn econòmic. És el que ara es diu una area transversal, afecte a varies àrees de gestió de les institucions, però açò no s`ha de veure com un problema si no una oportunitat per poder recollir més recursos pels camins, gota a gota s’omple la bota. Al implicar a més gent, més departaments, també més gent s’ho sent seu i que en forma part. El primer és conscienciar a tothom de la necessitat de clarificar les titularitats dels camins i fer els Inventaris. Amb aquest desig ens hem posat en contacte amb vostè, per veure si entre tots som capaços de dur-ho a terme. Aquest seria el segon favor que li demanam. Des de la seva situació o àmbit d’actuació a les institucions públiques intentar aconseguir que els ajuntaments de Menorca i el Consell Insular de Menorca facin un conveni, o la figura legal més adequada, per poder fer els Inventaris de Camins, amb totes les garanties legals, com els obliga la Llei Municipal i de Règim Local, des del 1.986.  Com veurà, al haver llegit els documents, només volem que es compleixi la llei. El fet de fer-ho conjuntament , tots els ajuntaments amb el Consell Insular de Menorca i poder donar-li una visió insular, no és res especial ni extraordinari. Haurà vist que el Consell de Mallorca va començar a donar aquesta ajuda als ajuntaments l’any 1.989, el 2.011 es va aturar i ara s`ha tornat a iniciar amb un nou conveni amb varis ajuntaments. Una possible via per aquest “conveni de col·laboració” podria ser el “Pla Insular de Cooperació”,  que s’ha de negociar i consensuar entre els ajuntaments i el Consell Insular de Menorca. És una possibilitat, si hi ha voluntat de solucionar la problemàtica dels camins i clarificar les seves titularitats es poden trobar altres maneres de fer-se, talvegada fins i tot amb ajudes d’altres institucions. L’important i necessari és que es faci i ben fet. Estem a la seva disposició per qualsevol aclariment , més informació o el que desitgin i estigui al nostre abast Moltes gràcies per la seva atenció. Tots junts farem camí. Coordinadora de Camins de Menorca.NETEJA DEL CAMÍ DE LLUMENES & CCM 014  El Centre d’Estudis Locals d’Alaior, els Caminants d’Alaior i la Coordinadora de Camins de Menorca, el passat diumenge 21/12/014 , va seguir amb la feina per la recuperació del Camí Llumenes. Varem ser unes 40 persones, tots amb el mateix objectiu, fer feina tots junts per recuperar antics camins oblidats. Un matí de feina en benefici de Menorca i per a tothom. Un camí que esteim fent net i deixant en condicions de poder-se emprar, per a un ús no motoritzat. Feim feina per Menorca i pels seus camins, recuperant un bocí del nostre patrimoni públic, cultural i etnològic que són els antics camins. El tercer diumenge de Gener, dia 18, hi tornarem a seguir fent feina per recuperar aquest camí públic, vos esperam. Us demanam que en faceu la màxima difusió i la vostra col·laboració. Per més informació a camins.menorca@gmail.com i al Facebook a Coordinadora Camins de Menorca. Moltes gràcies. Tots junts farem camí. Bon any i salut per a tots i totes!


REUNIÓ DESEMBRE 014 C.C.M. Després de la reunió duita terme el divendres 12/12/014 a les 20.30h a Ferreríes  entre els membres de la Coordinadora de Camins de Menorca: Amics del camí d’En Kane, Associació Diocesana d’Escoltisme-Escoltes de Menorca, G.C. es Darrer que Tanqui, G.C. Boga Boga-A Poc a Poc, G.C. Sherpas d’Es Castell, Federació d’Associacions de Veïns, G.O.B., Unió Excursionista Menorquina, Club Ciclista Centre de s’Illa, els amics des Camí den Kane i la Penya Ciclista Ciutadella,  es posa en coneixement dels membres d' Escoltes de Menorca i altres amics els fets  que  es varen  treballar:  Es Prepara una jornada de neteja del camí de Llumenes (Alaior) que ja han començat alguns voluntaris i entitats d' Alaior. Es parla de l' estat (bloquejat) del camí (públic) de Binigaus (Migjorn Gran) i les tasques i reunions que i que s' han de dur a terme amb l' ajuntament del municipi, els propietaris i el CIMe. Recordem que hi ha nombrosos documents públics que donen utilitat pública a aquest camí però que per uns motius o altres encara està tancat al trànsit de senderistes, ciclistes i cavallers.  S' acorda fer un escrit de manera mensual al Menorca i a les revistes Útil i Ciutadella de Franc sobre la tasca que es fa des de la CCM.  S' acorda fer una carta i enviar-la  a tots els ajuntament i al CIMe sobre la necessitat i obligació  que tenen de treballar per a la recuperació dels camins públics  de Menorca.  Es demanarà dins el primer trimestre de 2015 una reunió amb el Conseller de Mobilitat del CIMe, el  Sr. Alejandre per demanar-li novament que treballi en favor de la recuperació dels camins públics  de Menorca.  Es parla de les reunions de l' Agenda Local 21 i de la propera aparició dels membres de la CCM en el programa Tira Tira de IB3 tv. Es remet informació  al regidor de Mediambient i alhora a l' ajuntament de Ciutadella per posar al seu abast una eina prou interessant en referència a la senyalització dels camins públics del terme municipal de Ciutadella i per la seva difusió a través de la Federació Espanyola d' Esports de Muntanya i Escalada, que recordem que té la custòdia i potestat sobre el GR 223, conegut per a molts/es com a Camí de Cavalls. Es parla del manual i l' enllaç on es troba informació sobre com declarar i senyalitzar camins i rutes com a "Petits recorreguts" i "Senderos Locales" amb els beneficis tant humans com econòmics i turístics que comporten els mateixos.   Un altra fet important que es va parlar ahir va ser cercar informació sobre  donar un reconeixement com cal  a tots els membres i entitats que ara fa una quinzena d' anys formaren la Coordinadora de Defensa del Camí de Cavalls, alguns d' ells recordem  que fins i tot varen ser denunciats i sotmesos a judici civil. Recordem que la feina de moltes persones anònimes va donar un resultat que avui empren milers de persones i que fins i tot genera llocs de treball diversos (manteniment i turisme) per als menorquins/es.  Es cercarà  informació d' aquestos premis en: Diari Menorca, Casino 17 de Gener, Ajuntament de Ciutadella i la Federació Espanyola d' Esports de Muntanya i Escalada.  Es parla de l' adhesió de noves entitats o empreses a la CCM i de formes de financiació alternatives. Per acabar es recordarà a l' ajuntament de Ciutadella  si s'ha pogut presentar al Projecte Leader, la petició de financiació per a l' estudi Legal i complementari al Històric sobre Camins públics de Ciutadella de Menorca, Rebeu una cordial salutació en nom de tota la Coordinadora.ESTUDI HISTÒRIC CAMINS DE CIUTADELLA DE MENORCA.El dimecres 20/11/14 a les 20.00h va tenir lloc en les instal·lacions de l' ajuntament la darrera reunió del taller d' agenda Local 21 Ciutadella de Menorca que va tractar l' estudi històric de camins del nostre terme municipal. Presents unes 13 representants de diversos col·lectius (2 de la CCM) a més de el regidor de mediambient i antic cap de Federico Pareja el Sr. Dani Prats i l`autor de l' estudi històric el Sr. Xavier Mompó.  Molt interessant va ser saber la informació que revela el cadastre, encara que sense seguretat jurídica, determina la fiscalitat dels camins estudiats (la majoria (un 95%) dels camins presentats surten com a públics en els registres de l' IDE Menorca ). Recordem que els carrers o camins públics són bens inalienables i que estan no consten en el registre de la propietat.  També es parlà de l´Estudi Índex és un important document fet per un equip d' historiadors i juristes arrel d' una beca d' estiu del CIMe per l' any 2000 que rescata diversos i molts interessants camins de tota la geografia de Menorca.  Destaca entre ells el Camí del Nord el qual ja n' està aprovat per ple de l' ajuntament la seva recuperació i s' ha demanat al CIMe que faci les diligències i tràmits necessaris per obrir-lo al trànsit (a peu, cavall o bicicleta) públic.  L´Estudi Índex i aquest estudi històric (que compta amb unanimitat i el suport de tots els partits polítics de Ciutadella) seran entregats a la empresa que redacta el PGOU que si tot marxa sobre el previst, serà l' eina que permetrà expropiar si escau (a un molt baix cost) els trams que falten per completar la utilitat total del camí. Clar exemple és el camí Vell de Calan Blanes cami tancat (pareds a cada banda) públic segons el cadastre però que mor a uns 90 metres de l' urbanització de calan Blanes.  En acabar es va exposar i recollir per part del regidor i tècnic de l' ajuntament la necessitat de demanar un altra ajuda del projecte Leader Europa (per mor de la saturació que tenen els serveis jurídics del CIMe o de l' ajuntament) per completar la feina que ha encetat aquest estudi històric del camins de Ciutadella.  Recordar per acabar que no es poden emprar encara aquestos camins, falta en qualsevol cas l' estudi jurídic, l' expedient per la recuperació de domini públic (aprovat per plenari municipal), la neteja i senyalització i la determinació dels usos dels mateixos.JORNADA DE NETEJA DEL CAMÍ DE LA REINA. La Coordinadora de Camins de Menorca ha organitzat, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ciutadella, la neteja del camí de la reina de ciutadella. És un camí de 500 metres aproximadament; amb molts de bocins tapats per la vegetació, que ajunta la rotonda de la ronda sud del camí vell amb el camí de la Trinitat. La CCM demana la teva ajuda, la de tot el col·lectiu excursionista, sigui a peu, amb velo o a cavall, tots usuaris dels camins per poder obrir aquest camí. Hem de fer qualque cosa més que queixar-nos. Sabem que hi ha molts de camins tancats, tapats, bruts,...per açò demanam a les administracions públiques la clarificació de la titularitat dels camins de Menorca, i que acompleixin amb la seva obligació de conservar i protegir el patrimoni públic que són els camins. Tots els que vingueu duis guants, eines i maquinaria de jardineria (estisores de podar, xorracs, rastells, forques, gatzolls, motoserres, ...), ganes de fer una estona de feina (unes 4 hores), alegria i bon humor. La Coordinadora i tots els seus voluntaris es trobaran el diumenge 23 de novembre a les 9 h. a l’ Skatepark (alguns de nosaltres anirem caminant cap al camí). Us demanam que en faceu la màxima difusió i la vostra col·laboració. Per més informació a camins.menorca@gmail.com i al Facebook a Coordinadora Camins de Menorca. Moltes gràcies. Tots junts farem camí.REUNIÓ NOVEMBRE 014 C.C.M. El divendres dia 7/11/014 a les 20.00h ens hem reunit els representants de les 9 entitats i agrupacions que formen la CCM. Hem parlat sobre la situació actual del Camí den kane (al seu pas per Ferreríes), el  de Binigaus (Es Migjorn), el de Llumenes (Alaior)  l' estudi de Camins de l'ajuntament de Ciutadella.  Llevat de l' estudi de Camins de Ciutadella, on hi ha al darrera el nostre bon amic (antic cap de Sant Rafel i Federico Pareja) i ara Regidor de Mediambient el Sr. Dani Prats, tots els altres estan aturats per mor de la poca implicació en la resolució per part del CIMe o dels ajuntaments en tots els casos.  S' ha acordat demanar a l' ajuntament de Ciutadella que presenti  al projecte Leader una petició per subvencionar l' estudi jurídic que complementi l' estudi històric que ara mateix fa l' ajuntament de Ciutadella sobre els camins del seu terme municipal. També s' ha acordat fer una diada de neteja (serà el proper diumenge dia 23/11 al camí de la Reina a Ciutadella) i un escrit de col·laboració mensual al diari menorca, sobre la tasca, feina, història de camins, localització i titularitats  i altres fets que la CCM proposi. per acabar la UEM ha proposat rescatar un antic projecte de senyalització i conservació de Camins que du a terme el Ministeri de Mediambient i  la Federació Espanyola de Muntanya i Escalada , que marca camins com a PR (petit recorregut) i SL (Sendero Local) que permet la conservació i manteniment de camins històrics i locals de manco de 50 kmts per a  un ús turístic i social dels mateixos.


MANIFEST FUNDACIONAL DE LA C.C.M. Vàries entitats i col·lectius de Menorca que tenim en comú l'interès per la recuperació i el correcte  manteniment dels camins de l'illa, hem decidit conformar la Coordinadora de Camins de Menorca. Les persones que participam en aquesta Coordinadora som usuaris habituals de les vies que  permeten anar per Menorca a peu, en bicicleta o a cavall. Consideram que aquests camins són un  element essencial per a poder conèixer l'illa, per a poder gaudir-ne i per a estimar-la. Anar pels camins de Menorca és una manera molt adequada i sana de saber com és la terra que ens  acull, quina és la seva història, com són els seus paisatges i com s'ha anat modelant a partir de la mà  humana o dels fenòmens, naturals. Els elements etnològics, la toponímia, la flora, la fauna, l'activitat  agrària, les llegendes... són elements que enriqueixen les sendes, de vegades mil·lenàries, que tenim  al nostre abast. Entenem que trescar per l'illa és una activitat molt bona per als residents i també per als visitants. Si  es fa bé, es tracta d'una manera de poder conservar valors importants, així com també de permetre  dur a terme activitats econòmiques interessants. Actualment, existeix encara una manca important d'informació respecte de la propietat de moltes  vies antigues. En molts de casos, les administracions públiques que haurien de saber si es tracta de  camins públics o privats, no ens ho saben dir. Aquesta indefinició fa que romanguin tancats (i  normalment abandonats) una quantitat important de potencials itineraris. La gent que formam aquesta Coordinadora demanarem que les administracions corresponents  clarifiquin la propietat o, en el seu cas, els drets de pas que hi puguin haver ens els diferents camins  de Menorca. Sol·licitam una política activa per tal que es prioritzi l'obertura del pas en aquells  itinerari públics que puguin permetre enllaçar altres rutes d'interès.  És la nostra voluntat participar en actuacions emblemàtiques de recuperacions de camins amb dret  de pas, que actualment es troben tancats, així com també impulsar la implicació ciutadana en la   conservació de les actuals i futures vies. Volem coordinar esforços i promoure la celebració  d'esdeveniments, que facin que tothom conegui la importància dels camins, el gran potencial que  tenen, i el valuós patrimoni que representen. Convidam les organitzacions i grups de gent que combreguin amb aquestes idees, a ajuntar-se a la  Coordinadora de Camins de Menorca, per sumar energies i permetre fer avançar els objectius que  ens anem marcant. Si voleu contactar amb la Coordinadora de Camins de Menorca ho podeu fer per mail: camins.menorca@gmail.com