Projectes


VOLTA A MENORCA PER ETAPES NEDANT! El nostre agrupament posa en marxa a partir de l' estiu de  2018 una activitat molt especial encapçalada pel nostre estimat tresorer, en Joan López. Es tracta de donar la volta a Menorca per etapes nedant amb 1 etapa per mes des de Maig a Novembre de cinc km aproximadament per tanda!. En Joan vol conscienciar als ciutadans sobre la necessitat de donar sang i la de tenir cura del medi marí. Es preveuen unes 30 etapes per a completar  el perímetre de la nostra estimada illa. . Socorristes aquàtics i embarcació de suport seran una constant a cada etapa! Recordeu qua abans de fer-se al mar cal consultar abans de sortir predicció meteorològica del dia a windfinder o windguru o a altres mitjans.


APADRINAMENTS AMB LA FUNDACIO VICENTE FERRER. Fa uns anys el consell (el cap d´agrupament, tresorer, secretari, caps i conciliari) del nostre agrupament va decidir apadrinar un fillet mitjançant la "Fundació Vicente Ferrer" . Aquest fillet tant "guapo" es diu RANGASWAMY, la seva vida a Anantapur (India)  i la de la seva família és una mica millor gràcies a la feina que feim entre tots/es.  L´agrupament  envia uns 18 euros cada mes (aproximadament la quantitat que  els vostres pares vos donen per les vostres despeses, cada dues o tres setmanes) i d´aquesta senzilla manera ell i la seva familia poden viure una mica (bastant) millor.  A en "Rangas"  li agrada estar amb els seus amics, anar a escola, estudiar matemàtiques  i jugar al Cricket  (l´esport  nacional a la India). Recordar que la Fundació apadrina fillets, però també sembra milers d´arbres, obre pous, construeix escoles (ja en du més de 1000 de construides) ,  moltes cases, més de 43.000 (en 40 anys),  6 hospitals  i 16 clíniques rurals, reparteix aliments, fa estructures hídriques i fotovoltaiques i moltes coses més  per ajudar a una de les regions més pobres de tota la India, Andra Pradesh.  Nosaltres els escoltes de Sant Antoni Mª Claret feim bona la llei escolta que diu: "El /la Escolta ajuda a tothom" mitjançant l' apadrinament d' aquest nin.  Si voleu més informació sobre la feina que fa aquesta entitat podeu clicar a sobre del logotip que a la dreta d' aquest escrit teniu. També podeu apadrinar algun altra fillet/a mitjançant una altra entitat, les adreces d' Intervida o Save the children per exemple,  les quals trobareu al menú enllaços d' interés, de la dreta. Sempre envant i Sempre a punt


ACTIVITATS EXTRES i SECCIONS DE L' A.E. SANT ANTONI Mª CLARET. són una resposta a les necessitats educatives especial que els nostres joves mostren i demanen. En referència a l' esport, els RiG i PiC poden fer si volen una excursió setmanal  extra (amb bicicleta, més avall en parlem) Tots els escoltes  empren de manera regular  el rocòdrom. Les 4 unitats, duen a terme com a mínim, una activitat esportiva alternativa / excursió o una sortida (amb dormida) en el medi natural per mes. Les excursions de mitja i llarga distància (de 15 a 30 Km) són posades en pràctica des de les edats de RiG.  Ja per acabar l' Agrupament compta amb una Secció de Jardineria i manteniment, constituïda de forma permanent per 12 escoltes ( de 3 unitats) i conduïda 7 caps i ajudants. En 5 anys han realitzat (amb el suport en alguns casos de la resta d' unitats i caps) més de 150 activitats en favor del medi-ambient entre neteges de platges, desbrossament de zones i camins públics i altres activitats.  En el curs 2018/2019 s'ha posat en marxa la secció Socio sanitària amb un preciós projecte de col·laboració amb els interns del PHM. 


ROCÒDROM. Un projecte que fa alguns anys que es parlà a dins l' agrupament, el de construir un petit rocòdrom tipus "boulder" on no fan falta cordes ni arnesos per la seguretat dels practicants. Aquesta instal·lació  es començà  dins el curs 016/017  a dins el cau número cinc del nostre agrupament. Són els escoltes  més petits els  Castors i Llúdrigues i Llops i Daines els qui poden gaudir un cop per setmana, dins el curs escolta i de manera regular,  sempre que vulguin els seus pares i mares de l' esport de l' escalada. amb un  cau extraordinari i setmanal a partir des de l' Octubre a Maig. És necessari pagar una quota extra de 5€ per participant (per pagar magnesi i noves preses i plafons per ampliar la zona d' escalada), comprar si cal uns peus de moix i estar preparat i venir amb alegria a l' activitat. Recordar que la instal·lació esportiva està construïda en un 70% amb materials re-utilitzats i valorada en més de 4.500 euros.  Anirem informant.  Sempre a punt.


SCOUTS & BIKES. És una iniciativa dirigida als membres de RiG, que fa que els seus membres i de manera extra (independentment del cau de cada dissabte) es trobin varis cops  al més i generalment al diumenge matí a les 07.00h  i puguin apropar-se al sempre interessant món de la Bicicleta. Els objectius d' aquesta activitat són el desenvolupament físic i psicomotriu, el foment de l' autonomia personal i social dels joves Escoltes i la descoberta del territori. És una activitat oberta i sense cost econòmic extra per a tots els i les Escoltes . Cal portar una bicicleta en condicions i adaptada i preparada per a les rutes que realitzarem. Alegria, ganes de participar i d' aixecar-se prest, casc, roba cómode i pràctica, petits recanvis, un mòbil, motxilla, guants, ulleres,  aigua i menjar, preparar-ho tot el dia abans seran condicions sinequanon.  Sempre a punt.


54 MUNTANYES.És un projecte esportiu i solidari en favor de varies ONG´s  que durà a terme el nostre agrupament des de el 2018 i que enviarà regularment a un director, 4 membres de les unitat de RiG, PiC o Trucs i una família de suport a pujar els 54 cims de més de 1000 metres que té la serra de tramuntana. Es preveuen un total de 20 viatges a llarg termini. Els objectius d' aquesta activitat són el desenvolupament o manteniment físic i psicomotriu, el foment de l' autonomia personal i social dels joves Escoltes, la descoberta del territori i les tradicions i cultura pròpies de Mallorca i sobretot l' ajuda directe a la ONG. Aquesta activitat tindrà un cost econòmic base, el qual serà cobert pels joves Escoltes participants en el projecte mitjançant els extra-jobs que s' aniran organitzant. Les excursions de mitja i llarga distància i la preparació en primers auxilis i altres petites formacions seran obligatòries per a tots els i les participants en aquestes expedicions. Alegria, ganes de viatjar, ganes de fer feina, caminar i aprendre seran imprescindibles per a coronar aquest repte tant curiós. Vos deixem amb els noms dels cims que donen nom a aquest projecte: Puig Major (1447m), Puig Major NE (1416m), Penyal des Migdia (1398m), Puig de Massanella (1367m), Penyal des Migdia W (1356m), Puig de Massanella espolón S (1352m), Morró d'en Pelut (1319m), Serra des Teixos E (1258m), Pa de Figa de Son Torrella (1256m), Serra des Teixos W (1239m), Puig de ses Bassetes (1216m), Agulla des Frare (1205m), Puig de sa Mola (1188m), Puig den Galileu (1182m), Puig des Prat (1169m), Serra de Son Torrella N (1123m), Puig des Tossals Verds (1115m), Puig de sa Rateta N (1113m), Puig de ses Vinyes (1108m), Puig Tomir (1104m), Puig des Tossals Verds S (1097m), Puig de l'Ofre(1093m), Puig de sa Rateta S (1085m), Puig Tomir SW (1083m), Serra de Son Torrella S (1079m), Serra de Son Torrella Central (1079m), Puig de sa Font E (1071m), Puig d'Alfàbia (1067m), Puig de na Franquesa (1067m), Puig Teixot (1065m), Puig des Teix (1064m), Es Frontó de Comafreda (1061m), Morró d'Almallutx E (1058m), Sa Trona (1058m), Puig de sa Torre (1058m), Serra de na Rius (1057m), Morró d'Almallutx Central (1055m), Penya de s'Anyell (1053m), Puig des Coll des Jou (1052m), Serra d'Alfàbia N (1044m), Morró d'Almallutx W (1042m), Puig de n'ali (1035m), Puig de sa Font W (1028m), Puig de sa Rateta E (1027m), Puig de Galatzo (1027m), Serra d'Alfàbia S (1025m), Puig de Son Nebot (1025m), Puig des Sementer Gran (1013m), Esperó de Xaragall de sa Camamil·la (1013m), Es frontó de sa Mola (1009m), Serra d'Alfàbia Central (1005m), Puig des Vent (1005m), Puig de la Criança d'Alt (1004m), Puig Roig (1003m). Sempre a punt.


ACOLLIMENTS FAMILIARS. Vos fem a mans ara una mica d'informació sobre els acolliments i adopcions  que es poden fer a Menorca a través del SIF del CIMe. Entenem per acolliment familiar la figura jurídica que atorga la guarda d’un menor a una persona o un nucli familiar que substituirà o complementarà, de manera més o menys temporal, la seva família natural. L’acolliment familiar produeix la plena integració del menor en la vida de la família d’acollida i imposa a la persona que el rep les obligacions de vetllar per ell, fer-li companyia, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació integral, de manera transitòria o permanent, segons les circumstàncies del menor. L’acolliment familiar sempre es durà a terme sota la vigilància, l’assessorament i l’ajuda de l’organisme competent, que és el Servei Insular de Família del Consell Insular de Menorca. Els menors que poden ser acollits són:  Aquells que estiguin mancats de les persones que se n’haurien de fer càrrec. Els que pateixen una situació de desprotecció tan greu que han de ser separats del seu entorn familiar. Aquells menors els pares o tutors dels quals sol·licitin que l’Administració n’assumeixi la guarda de forma transitòria en no poder-ne tenir cura ells, temporalment, per circumstàncies greus. L’acolliment familiar pretén evitar que aquests menors ingressin en un centre residencial i els permet viure i créixer en la normalitat d’una família. Segons si hi ha o no vincle de parentesc entre el menor i la seva família d’acollida, distingim: Acolliment amb família extensa: els acollidors formen part de l’entorn familiar més proper al menor. Atès que s’ha d’afavorir la permanència del menor en el seu entorn familiar d’origen, aquests acolliments tenen preferència sobre els que es puguin fer amb altres famílies amb les quals no els uneix cap vincle. L’equip tècnic haurà de valorar que l’acolliment redundi en benefici del menor i comprovar la inexistència de factors de risc per a ell. Tindrà en compte, entre altres aspectes, la relació prèvia existent amb el menor, l’interès demostrat pel seu benestar, la capacitat de preservar-lo de les condicions que han determinat la desprotecció i l’actitud educativa amb els fills propis. Acolliment amb família aliena: no hi ha cap vincle de parentesc queuneixi el menor amb la persona o la família que l’acull. Per a aquells casos en que sigui necessari acollir un/a menor en el si d’una família aliena, seria convenient comptar amb una borsa de famílies acollidores que poguessin actuar en un període breu de temps a fi d’evitar l’internament del menor en un centre d’acollida. Aquestes famílies han de ser valorades prèviament com a famílies acollidores i seleccionades per acollir cada menor en concret, d’acord amb el procés de valoració i selecció que detallem més endavant. Tipus d’acolliment familiar. En funció de les necessitats dels menors i de llurs famílies, hi ha tres modalitats d’acolliment familiar: 1.- Simple o temporal: Aquesta modalitat destaca pel seu caràcter transitori, de manera que la família d’acollida assumeix la guarda del menor per un període de temps predeterminat. Es pot donar en dos supòsits: Quan es preveu el retorn del menor amb la seva família d’origen. Quan el que es pretén és garantir l’atenció del menor en un moment determinat, mentre no s’adopti una altra mesura de protecció més estable. 2.- Permanent: La durada de l’acolliment és indeterminada. Aquesta mesura es preveu en aquells casos en què el SIF valora, d’una banda, la inviabilitat que el menor torni amb la seva família d’origen; i d’una altra, que hi concorren circumstàncies que en desaconsellen l’adopció, com ara la conveniència que el/la menor mantengui relacions amb la seva família d’origen. 3.- Preadoptiu: Suposa confiar la guarda d’un menor a una persona o família com a pas previ a la seva adopció, tot assumint les mateixes obligacions que les establertes per a l’acolliment simple i permanent. L’acolliment familiar preadoptiu s’ha de promoure quan es prevegi la impossibilitat de reinserció del menor a la família biològica i es consideri necessària per a la seva atenció, la seva situació i les seves circumstàncies personals, la integració plena en un altra família mitjançant la creació de vincles de filiació.


AAPS DE LES ILLES BALEARS. En aquest apartat vos passem informació sobre una altra manera alternativa d' educar els vostres fills.  l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears és una organització no governamental, independent de tendències polítiques o religioses, que pertany a un moviment internacional d’amistat amb el poble sahrauí. El nostre objectiu és donar a conèixer la situació d’aquest poble a l’opinió pública, denunciar la violació dels drets humans en els territoris ocupats del Sàhara Occidental, proporcionar ajuda humanitària als campaments de refugiats de Tindouf a Algèria i reivindicar que es compleixi el dret d’autodeterminació com a país lliure i independent. Aquesta ajuda es canalitza a través de projectes de cooperació sanitària, educativa i d’enviament de material de primera necessitat mitjançant caravanes. A més, des de l’AAPSIB també organitzam conferències i debats per apropar la causa sahrauí a la ciutadania de les Illes Balears, com també possibilitam que a través del programa “Vacances en Pau” nines i nins sahrauís puguin passar els mesos d’estiu acollits per famílies de les Illes Balears. Per què acollir infants sahrauís? Per treure els infants de les dures condicions dels Campaments a l’estiu. Evitar que els infants passin els mesos d’estiu al desert, on les condicions climatològiques són extremadament dures: la temperatura pot arribar als 50ºC, unit a l’escassetat d’aigua i aliments. Per dur un control sanitari. Diagnosticar i tractar tots els aspectes sanitaris que presenten els nins i nines per evitar el desenvolupament de malalties greus i proporcionar-los una major qualitat de vida. Per fer una tasca de difusió i conscienciació. Recordar i sensibilitzar la ciutadania de les Illes Balears que el conflicte sahrauí persisteix i s’agreuja dia a dia. Per tant, els infants es converteixen en ambaixadors de la pau del seu poble, essent rebuts per les autoritats de la comunitat. Quins són els requisits per ser família acollidora? La família d’acollida ha de tenir una situació social i econòmica normal i estable. Habitatge en condicions adequades. No importa si la família d’acollida és monoparental o si està formada per una parella del mateix sexe. La família ha de tenir una entrevista amb el treballador social o psicòleg del projecte per tal que sigui informada del programa i decidir sobre la idoneïtat de la família. Quin és el compromís de la família acollidora?Els nins i nines sahrauís vénen a les Illes durant dos mesos, entre els mesos de juliol i setembre, temps durant el qual les famílies d’acollida han de responsabilitzar-se íntegrament d’ells/elles i vetllar pel benestar del menor. La família d’ acollida ha d’ assistir amb el nin/nina a les activitats conjuntes que s’han programat; com ara revisions mèdiques, visites institucional, etc,  que a més a més són considerades per l’Associació com obligatòries. Aquestes, són en benefici de l’infant, que té l’ocasió de tornar-se a veure amb els seus amics i familiars sahrauís. És de gran importància, també, el compromís de les famílies acollidores per garantir l' assistència dels nins i nines als actes i visites institucionals perquè, a més d’agrair a les autoritats la contribució de les Institucions al Programa, donen visibilitat social i política al drama del poble sahrauí davant la societat civil i política de la nostra comunitat, i reforcen la justícia de la seva causa que defensen els responsables sahrauís dins l’escena internacional. La família es posarà en contacte amb l’Associació per rebre suport per a la resolució de dificultats en l’àmbit sociofamiliar. Al manco un membre de la família ha de fer-se soci o sòcia de l’Associació. Quin és el compromís de l’Associació amb la família acollidora? Cada grup de famílies d’una mateixa zona geogràfica tendrà un responsable de família, aquest serà l’encarregat d’informar les famílies i la persona connectora entre la família i l’Associació. L’Associació serà l’encarregada d’organitzar les visites institucionals, visites als especialistes mèdics, actes lúdics per als infants i la resta d’activitats previstes durant l’estada dels nins i nines.


RECUPERACIÓ DEL CAMÍ VELL DE CALAN BLANES. Des de fa algun temps el nostre Agrupament treballa de manera activa per la recuperació d' un antic camí que beneficiarà a molts ciutadans i visitants. El camí Vell de Calan Blanes neix al costat dels horts de sa Vinyeta al camí vell de sa Farola, dalt la barriada de sa Quintana i Santa Bàrbara. Aquest camí catalogat per la SHA Martí i Bella com un bé etnològic i inalienable acaba per raons desconegudes a 90 metres escasos de la via de circumval·lació de l' urbanització de Calan Blanes. Amb Coordenades geogràfiques de l'inici del camí: 40º 0’ 15.67’’ N 3º 49’ 59.66’’ E  és un Camí d’accés a certes explotacions de Tramuntana i de la platgeta de Cala en Blanes. El camí pren el nom de Carreró des Garrigó a partir d’una bifurcació del camí Vell de Sa Farola que dur cap  Es Garrigó, situada un poc abans d’arribar, des del nucli urbà, al portell que dona accés al casat de Sa Vinyeta.  El primer tram del camí està perfectament definit i està en ús, és estret, està sense asfaltar i està delimitat per paret seca a banda i banda. Des de la cruïlla referida fins al portell que dur a Es Garrigó té un recorregut de 215 m. Des d’aquí fins a l’antic portell que duia a s’Hort des Fasser, té un recorregut de 140 m. Des d’aquí fins el punt en que el camí queda tallat té un recorregut 160 m. El segon tram del camí va d’aquest punt fins que es perd, en un lloc molt proper a la urbanització de Cala en Blanes; aquest tram està en desús, és molt estret, està limitat per paret seca a banda i banda, està molt tapat de vegetació i és practicament intransitable. Des de que el camí queda tallat fins que es perd definitivament té un recorregut de 725 m. Des de la cruïlla amb el camí Vell de Sa Farola fins que el camí es perd, té un recorregut aproximat de 1240 m. Tot i que té una titularita pública és un camí sense classificar. Transcòrre per sòl rústic comú de Règim General (SRC-RG)- Àrea de Transició, Sòl rústic comú de Règim General (SRC-RG) i Sòl rústic comú-Àrea d’Interés Agrari (SRC-AIA). L' agrupament Escolta vol comprar (amb l' ajuda dels Ens Públics)  els 90 metres que falten per connectar el camí amb l' urbanització i començar les tasques de delimitació, senyalització i desbrossament i recuperació del camí, de manera voluntària i altruista amb l' ajuda d' altres entitats i veïns de la zona.