A.M.E.

L' agrupament Sant Antoni Mª Claret juntament amb el Federico Pareja i altres entitats estan treballant juntament amb altres entitats i associacions de Ciutadella i Menorca per protegir un espai marí dins la badia de Ciutadella; concretament la zona marítima de sa Platja Gran i sa Farola. Fent bona la Llei Escolta que diu els Escoltes estimam i defensam la natura, ens hem proposat aconseguir alguns objectius ben curiosos. Aquestos són: Protegir una zona degradada. Tenir una àrea marina protegida accessible a la majoria de Ciutadans. Millorar l´Oferta Turística Complementaria (Esportiva  i marinera). Complementar i potenciar  la declaració de  Reserva de la Biosfera de Menorca. Protegir  espècies marines  en perill.  Fomentar l´Educació ambiental i les pràctiques científiques. Augmentar  la riquesa marina en les zones annexes a la reserva (efecte vessament).  Mantenir una zona de pesca específica per a tots els practicants en cas de condicions meteorològiques adverses en la resta de la illa (al costat de l' àrea protegida, es clar). Defensar de la pesca com a pràctica lúdic - esportiva regulada i  eina d' integració social. Control i augment de Llicències de pesca recreatives. Control de número i mides de captures. Recuperació de  mitjans i pràctiques artesanes de pesca. Creació de llocs de feina. Trobau que val la pena? Si la vostra resposta és afirmativa podeu visitar regularment  el blog que hem creat per aquest fí:  àrea marina educativa ciutadella . Sempre a punt!


Les entitats que donen suport a la iniciativa de Protecció de la Zona Marina de sa Platja Gran i sa Farola són: Escoltes de Menorca (Plaça Reial nº10 de Maó 07702)  és una ONG i associació  que pertany a ADE MSC. Que es dedica a la educació no formal basada en el mètode Escolta de fillets/es de 8 a 18 anys. Tot i que ja hi havia hagut agrupaments escoltes a l'illa, l'associació actual fou fundada el gener de 1971 amb el nom  d'Associació Diocesana d'Escoltisme de Menorca. Actualment compta amb 7 agrupaments amb més de 300 fillets (700 pares i mares implicats) i 100 monitors i responsables en actiu. Ens són part d' aquesta entitat els A.E. Sant Antoni Mª Claret (carrer Pere Cortés) i l' A.E. Federico Pareja (carrer Sant Sebastià) els dos de Ciutadella. Es Calcula que hi ha més de 30 milions d' Escoltes repartits arreu de 210 paisos. La Protectora d’Animals de Ciutadella, és una associació independent, sense ànim de lucre, que treballa per la defensa dels drets dels animals i el seu benestar. Els Amics de la Mar de Menorca és una associació sense ànim de lucre que neix de la societat civil i viu dels seus propis recursos amb les quotes dels socis. Va iniciar la seva singladura el juny de 1990. Els podeu trobar a la caseta de comandància del Port de Ciutadella. Es dediquen a la promoció i pràctica de la Vela Llatina i a la defensa del mar tal i com el seu nom indica.  El GOB (Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) és una associació ecologista sense ànim de lucre que treballa a les Illes Balears des de l'any 1973. La secció insular de Menorca es va crear el 1977 i actualment té més de 1.200 socis. També té seus a Mallorca, Eivissa i Formentera. El seu objectiu bàsic és ajudar a assolir una economia realment sostenible, el que implica necessàriament fer compatibles les activitats humanes amb els valors ambientals. La Confraria de Pescadors de Ciutadella és una corporació de dret públic que actua com a entitat  de consulta i col·laboració amb l'administració en aquells temes d'interès general per a promoure i impulsar els interessos pesquers públics. Al voltant d' aquesta confraria, s'hi apleguen la majoria de  armadors, pescadors  i mariners professionals de Ciutadella .Els podeu trobar al Pla de Sant Joan nº 20 de la nostra Ciutat. Estan en contacte amb les també associacions  de pescadors de Fornells i Maó. Varen prendre part directa amb la creació de la Reserva Marina del Nord de Menorca. El Centre Comercial Obert Ciutadella Antiga . Que ajunta petites empreses del casc antic de Ciutadella hi podràs trobar: alimentació, bars, esports, estancs, farmàcies, floristeries, forns i pastisseries, fotografia, immobiliàries, joieries, llar, llibreries, mercat, moda, perfumeries, perruqueries, productes típics, regals, restaurants, sabateria, viatges i òptiques.. La darrera entitat que s' ha adherit al projecte és la Societat Històric Arqueològica Martí i Bella del Cercle Artístic.  Des dels seus inicis, la Societat Històric – Arqueològica “Martí i Bella” s’ha mogut en tres vessants: la divulgativa, mitjançant conferències, visites o publicacions especialitzades; la de la investigació, ja sigui per treballs de camp, estudi de materials d'excavació o l’organització anual de les Jornades de Recerca Històrica de Menorca; i la protecció del patrimoni històric, tasca desenvolupada amb rigor i independència.


Uns dels nostres principals objectius que ens mou a la proposta de creació d' una nova reserva en el medi Marí de Ciutadella, pot semblar fins i tot contradictori. El foment de la pesca com a eina d' esbarjo i socialització de les persones. Cal saber que la zona que es vol protegir, servirà com a viver perquè tots els pescadors d' esbarjo que empren l' àrea a protegir (entre ells alguns de nosaltres o dels nostres fills/es, familiars o amics i amigues) puguin primer augmentar el número i les mides de captura açò si, en les zones annexes a aquesta petita reserva. Així de clar i senzill. Anem a parlar ara de la pesca.  Dins de les activitats de lleure que impliquen una relació activa amb la natura, la pesca d'esbarjo ofereix variades possibilitats de satisfacció per a moltes persones, tant és així que aquesta activitat és la modalitat més practicada de les activitats marítimes. Des d'una perspectiva econòmica, l'adequada canalització d'aquesta afecció pot molt bé contribuir a la dinamització de l'economia de les zones litorals com una diversificació més de la nostra oferta turística. Malgrat tot, aquesta possibilitat de creixement que aquest sector ofereix presenta també el perill de ser un factor addicional, als ja existents, que contribueixi a la creixent degradació de les poblacions i dels recursos marins, cosa que passa i clarament amb la zona de la Platja Gran i sa Farola. Anys i anys d' abusos, construccions, fondejos i abocaments han atacat seriosament la zona.  És per aquesta raó que la pràctica de la pesca d'esbarjo també ha de realitzar-se de forma controlada i sota els criteris de la denominada "pesca responsable", ja que si no suposaria col·laborar en un progressiu deteriorament d'allò que és la font de satisfacció i de promoció de riquesa. Gaudeix de la natura, de la pesca i recorda que els recursos marins: Formen part de fràgils i complexos equilibris ecològics, molts d'ells desconeguts, que han de ser tractats sota el principi de precaució. Suposen una reserva alimentària per a la població mundial. Són un dels elements bàsics del sector primari de l'economia, la qual cosa representa una font de treball i riquesa per a un país. Parlem ara de la pesca sense mort. Aquesta és una aplicació de la filosofia conservacionista a la pràctica de la pesca d'esbarjo que contribueix a la conservació de les poblacions marines. Com a mínim s'hauria de practicar sempre amb les captures il·legals o no desitjades. Com s'ha de procedir en la pràctica d'una pesca sense mort. Amb la finalitat de poder-los extreure amb facilitat, utilitza hams sense o amb poca mort. Cal que l'ham sigui de material oxidable ja que, si no el pots extreure, després d'un temps l'òxid el degradarà. Si el peix es troba a molta fondària, l'has de pujar a poc a poc, per tal que es vagi habituant als canvis de pressió. Si és possible, no treguis el peix fora de l'aigua. Si l'has de treure fora de l'aigua, manipula'l amb cura, fent servir un guant o un drap humit per subjectar-lo. No l'agafis pels ulls o les ganyes i evita que el peix es doni cops. Treu-li l'ham amb cura sense estripar i en la direcció contrària a la d'entrada. Si és convenient, utilitza estris adequats.  Si no pots treure-li l'ham, talla el baix de línia a prop de la boca del peix perquè no s'enredi. Torna'l a l'aigua tan aviat com sigui possible. Introdueix-lo a l'aigua amb cura, i subjecta'l per sota la "panxa" i la cua fins que surti nedant. Si està exhaust, se'l pot reanimar movent-lo amb cura cap endavant i cap endarrere durant una estona, per tal que l'aigua li entri a les ganyes. Si el tractes correctament, un peix retornat a l'aigua té moltes possibilitats de sobreviure. Doncs anem ara a repassar el que que es necessita per anar a pescar. A més d'uns coneixements mínims del medi marí i de les espècies d'interès pesquer, és necessari: Un equip adequat per al tipus de pesca que serà l'objectiu de la nostra captura. Una pòlissa d'assegurances que cobreixi els danys que el practicant de la pesca pugui ocasionar a tercers o a ell mateix (article 15 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, DOGC núm. 2548). Tant si es pesca en aigües interiors (regulades pel Govern Balear), com exteriors (regulades per l'Estat), cal tenir una llicència emesa pel Departament de Pesca de la CAIB o per qualsevol estat de la Unió Europea. Els vaixells que es dediquin a la captura de determinades espècies amb mesures de protecció especials (per exemple: túnids) han de tenir una autorització especial de la Secretaria General de Pesca Marítima, segons estableix l'Ordre de 26 de febrer de 1999. Complir la legislació vigent de pesca recreativa, per aigües interiors: el Decret 109/1995, de 24 de març, (DOGC núm. 2090) i per aigües exteriors: l'Ordre de 26 de febrer de 1999, (BOE núm. 53). Per acabar repassem Per acabar, parlar del codi de conducta del pescador d'esbarjo . Practica la pesca d'esbarjo sota els criteris d'una pesca responsable: Valora i respecta el medi marí. Compleix la legislació sobre pesca esportiva i la relativa a parcs marins i contaminació. No utilitzis arts de pesca professional. No introdueixis espècies no autòctones. Respecta les espècies legalment protegides i procura no capturar immadurs. Estigues obert a la filosofia de la "pesca sense mort". Pesca la quantitat suficient per al consum domèstic i mai dediquis la pesca a la venda, l'intercanvi o la comercialització. Evita a les captures sofriments afegits. Col·labora amb entitats de caràcter científic i conservacionista i per acabar difon la pesca responsable entre els teus companys.