R.R.Intern

Vos presentem el Reglament de Règim Intern pel qual es guia el nostre agrupament.  Aquí podreu veure i entendre l' estrucutra i les normes internes en les quals l' entitat s' estalona per dur a terme els seus objectius fundacionals.  Article 1 - Naturalesa. - L’Agrupament Escolta Sant Antoni Mª Claret de Ciutadella, pertany a l’Associació Diocesana d’Escoltisme - Escoltes de Menorca. Com a tal, forma part de la Interdiocesana de les Illes Balears, al Moviment Scout Catòlic / MSC. Article 2- L' Agrupament està format per:  El Consell d’Agrupament. - Cap o caps d’Agrupament (home i dona). - Consiliari i/o animador/a de la fe. - Secretari/a. - Tresorer/a. - El cap d’unitat de cada unitat. - Un truc, si hi ha unitat de Trucs. - El representant de l’Equip de Pares. - Altres responsables. * El Kraal. - Tots els membres del Consell d’Agrupament menys el truc. - Tots els Caps. - Tot l’Equip de Pares. * Les unitats.  - Els equips de caps de cada unitat estaran formats per equips de entre dues i quatre persones. - Si es dóna el cas d’haver-hi caps que siguin parella sentimental, haurien d’estar en unitats diferents, per vetllar millor per l’educació dels al·lots/es. - S'admetran al·lots/es a partir dels 6 anys en endavant. - La unitat de Truc tindrà un animador/a. * L’Equip de Pares. - Està format per pares representatius de totes les unitats que seran elegits pel Consell d’Agrupament.  Article 3- Les funcions d' aquests són:  * El Consell d’Agrupament: vetlla perquè tots els estaments funcionin a tots els nivells (relacions amb l’Associació, Ajuntament, Parròquia, ...etc.), fa un seguiment del objectius que es proposa l’Agrupament i les unitats perquè es compleixin, ajuda i vetlla pels caps i prepara els Kraals. * Reunió de caps (de periodicitat setmanal i regular): és l’espai de posada en comú de totes les activitats de l’Agrupament i de cada unitat. Es podran prendre decisions importants que tinguin a veure amb l’Agrupament i preparar activitats puntuals. * L’equip de Pares: és l'enllaç entre els pares i els caps de l’Agrupament, prepara les reunions de pares amb els caps, prepara activitats pels pares, i dóna suport tècnic a l’hora de fer certes activitats respectant el protagonisme pedagògic dels caps. Es reuneixen de manera mensual. * El Kraal: es l’òrgan on es decideixen els objectius del curs tan a nivell d’Agrupament com de unitats, es revisen els objectius i les activitats i també pot servir per donar formació específica als caps.  * Les unitats: són les bases on es formen els escoltes (al·lots/es). Cada unitat té el seu mètode, que ha d’aplicar-se a les seves activitats.


Article 4. Els càrrecs personals són: * Els Cap d’Agrupament (podran ser un home i/o una dona), amb el suport del Consell d’Agrupament: - Crear lligams entre els caps. - Ajudar a coordinar els diversos equips d’unitat. - Es fa responsable de la marxa de l’Agrupament davant la societat, la Parròquia i els pares. - És responsable de la gestió de l’Agrupament. - Ajuda a planificar els objectius i activitats de l’Agrupament. - Vetlla per l’arrelament al país. - Vetlla pel relleu dels caps. - És portaveu de l’Agrupament a l’Associació. - Vetlla pel progrés personal dels caps. - És responsable de la FO.CA prèvia. - Prepara els consells d’Agrupament i els Kraals i hi és present. - Fa de pont entre la Parròquia i l’Agrupament  (o delega aquesta tasca en algú altre). - Fa de pont entre l’Ajuntament i  l’Agrupament  (o delega aquesta tasca en algú altre). * El consiliari o animador de la fe: - Té les mateixes funcions que el cap d’Agrupament, vetlla per que es portin a terme els tres eixos i prepara les celebracions juntament amb els caps. * El secretari/a:  - Assisteix a les reunions del Consell d’Agrupament, fa les convocatòries i les actes. - Porta l’arxiu de l’Agrupament, fitxa dels al·lots, etc. - És responsable de la biblioteca. *El tresorer/a: - Assisteix a les reunions del Consell d’Agrupament. - És responsable dels pressuposts i de cobrar les quotes. - És responsable de l’economia de l’Agrupament. - Tota despesa important serà consultada al Consell d’Agrupament. * Els caps / ajudants,  tenen el seu propi article (14è). Article 5. Formació dels caps i responsables: Tots els caps i responsables haurien de seguir la formació anual que ofereix l’Escola de Formació d’Escoltes de Menorca o altres entitats, i participar dels Kraals que prepara el Consell d’Agrupament.  Als Kraals hi assistiran tots els caps i membres responsables de l’Agrupament. Les dates seran fixades en el primer Kraal, perquè els caps tinguin el cap de setmana lliure amb prou antelació. Els Kraals podran ser de cap de setmana on es dedicarà una part a formació o de un dia sencer de formació. 5.1 Unitats Estan obligades a presentar al principi de cada trimestre els seus objectius, i una relació d’activitats realitzades i la seva revisió al final. El mateix pel camp de Pasqua o/i d’Estiu. Si tenen fotos o material gràfic també s’ha de presentar. A cada Consell d’ agrupament es revisarà el grau d’ acompliment d’ aquestes activitats. 


Article 6. Acceptació de nous caps S'acceptaran si compleixen els següents requisits:  - Tenir com a mínim 18 anys, a excepció que no hi hagi Trucs i es passi de Pioners a ajudant de caps. - Ser persones responsables,  que venen de Truc o del carrer. - Realitzaran la FO.CA prèvia a l’ Agrupament i després la FO.CA bàsica i un any de pràctiques dins una unitat. - El Consell d’Agrupament decidirà després si serveix o no, i es reserva el dret d’agafar-li el compromís com a cap.  Article 7. Acceptació de nous joves Escoltes. - S’acceptaran els al·lots/es segons els caps que hi hagi a cada unitat. - S'obrirà durant una setmana la matrícula, i s’acceptaran al·lots/es fins dia 15 de desembre. - El Consell d’Agrupament determinarà les persones amb diversitat funcional  que pot admetre cada unitat, segons la seva autonomia personal  i possibilitats de suport dels caps. Hi ha llistes d' espera en varies unitats i aquestes es respecten. Article 8. Relació amb els pares i mares. - Els caps de cada unitat, juntament amb l’equip de pares i un membre del Consell d’ Agrupament, convocarà una reunió anual amb els pares, on se’ls informarà de les activitats, objectius programats i dels projectes del proper trimestre. Es penjaran a  aesantatonimariaclaret.org  les activitats regulars de l’ agrupament.  Article 9. Activitats Extraordinàries. - Quan una unitat vulgui realitzar alguna activitat al carrer que necessiti d’alguna infraestructura especial, ho comunicarà al Consell d’Agrupament per sol·licitar els pertinents permisos. Article 10. Vestimenta. - Tant els infants com els caps tindran una camisa del color de la branca amb les insígnies corresponents des del moment en que confirmin la seva participació durant aquell curs. - Quan es faci la promesa per primera vegada, se’ls entregarà el foulard, tant als caps, com als al·lots/es - Els Trucs que facin un servei a una unitat portaran la camisa de Truc. - Color taronja pels castors i llúdrigues, groc pels llops i les daines, blaus pels ràngers i guies, vermell pels pioners i caravel·les, verd pels Trucs i blau cel pels responsables. - El fulard serà de color vermell amb una retxa verda La camisa té un cost en dipòsit de 20€  (el Consell pot modificar aquest preu). Tots els membres de l’agrupament que el tinguin, han de dur el foulard tots els dissabtes de cau i a les activitats extraordinàries que es programin. L’uniforme complet es portarà  a les sortides i actes públics importants fora de l’Agrupament. 


Article 11. L’Agrupament es finançarà a partir de les matrícules i quotes dels al·lots/es, d’extrajobs que facin els al·lots/es, de possibles subvencions o convenis de col·laboració amb altres entitats - El preu de les matricules s'establirà anualment, segons els criteris del Consell d’Agrupament. Si dins l’Agrupament hi ha germans, tindran un preu especial. El preu inclou les assegurances i les quotes a l’Associació. - Cada unitat portarà economia independent partint d’una aportació inicial de l’Agrupament, de les quotes setmanals o mensuals dels al·lots/es, de les sortides i dels extrajobs. - La comptabilitat la durà el tresorer de cada unitat i serà presentada cada mes al tresorer/a de l’Agrupament. Article 12.  Locals. - El local està cedit pel bisbat i cada unitat és responsable de la seva zona, que cuidarà i mantindrà neta. - Es respectarà la normativa donada per l'ús de la casa.Article 13. Materials. - El material és comú per a totes les unitats. Existeix la possibilitat de que cada unitat pugui adquirir material pel seu propi ús. - Els caps o responsables de material seran els encarregats de demanar i tornar el material en perfectes condicions i en cas de ruptura o desperfectes correran les despeses a càrrec de la unitat. Aquest reglament està obert a modificacions a proposta del Consell d’Agrupament o de  qualsevol membre del Kraal. A més, s’estableix una revisió triennal d’aquest reglament. Article 14. Els caps i ajudants de cap de les unitats. A part dels joves Escoltes  (infants) són el bé més preuat a dins un agrupament i els / les qui donen estructura i sentit a l' entitat. Persones majors de 18 anys amb titulació o sense (alguns Trucs o PiC poden tenir  16/17 anys) que són l’ eix principal de l’ activitat de l’ agrupament i que voluntàriament es dediquen a l’ educació no formal de joves de 6 a 18 anys . Tenen la possibilitat d’ obtenir bonificacions en les seves formacions si com a mínim estan 2 anys a dins l’ agrupament. Les seves tasques són molt importants: Preparar i participar si escau activitats que promoguin el benestar físic  i emocional dels joves escoltes. Dur a terme o adaptar la pedagogia Escolta en cada cas i unitat.  Preservar la higiene l’ ordre i la netedat tant en el cau, en les sortides i en altres  esdeveniments.  Administrar els primers auxilis als al·lots/es si escau. Ser responsables del material i eines de l’ agrupament. Ser responsables de la salut i integritat tant física com moral dels seus joves escoltes i companys.  Ser mediadores en el conflictes.  Motivar i animar al grup / unitat.  Formar-se contínuament envers la seva tasca pedagògica.  El cap d’ unitat  motivarà, vetllarà i tindrà cura  dels al·lots/es  i alhora dels seus ajudants. 


Article 15. L' Equip de Pares i Mares. Format per pares i mares de joves escoltes que estan a dins l’ agrupament. La seva feina és també essencial. Consisteix donar suport tant humana com logísticament a les activitats extraordinàries que es duen a terme des de l’ agrupament. Organització i suport en les  diades de caps, del Pensament, de Sant Jordi, manteniment dels caus, transports, compres  i moltes altres tasques. Article 16. Responsable de Comunicació. Es aquell cap o membre/s del consell que assumeix les tasques de manteniment, aparença i actualitzacions de l’ aesantantonimariaclaret.org, recull la informació més important de les activitats de l’ agrupament i de les unitats i ho fa arribar als pares, mares i joves escoltes amb aquest mitjà electrònic. Maneja també el correu electrònic de l’ agrupament.  aesantantonimariaclaret@gmail.com És responsable dels escrits de l’ Aguait, la publicació d’ Escoltes de Menorca i també se’n fa càrrec del disseny de cartells i altres pasquins per la publicitat i avisos (sortides i excursions) a tot l’ agrupament Article 17. responsable / Equip de Manteniment. Es aquell cap o membre/s del consell que assumeix les tasques de: Neteja del pati i papereres . Manteniment i ordre en el magatzem. Reutilització de materials . Manteniment de materials fungibles . Manteniment d’ equipaments electrònics (So i imatge, informàtica i altres). Reparació de tendes. Responsable de compres. Neteja dels caus. Article 18. L' agrupament es reserva el dret d' admissió. Els fillets/es i joves associats a l'  agrupament vindran voluntàriament al cau, mai obligats pels seus pares/mares o tutors/es. Es prega puntualitat a l’ hora de començar i acabar les activitats tant ordinàries com extraordinàries. Els fillets/es pares i mares es comprometen col·laborar i a informar-se amb regularitat del funcionament de la entitat, de les activitats de la seva unitat i agrupament.